ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 10:35
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާ
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާ
ރޮއިޓާސް
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާ
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް އަމާޒުކޮށް ސްމޯކް ބޮމްގެ ހަމަލާއެއް، ހަމަލާދިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ޖަޕާނުގެ އޯސަކަ ސިޓީގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގައި ހުންނަ ވަކަޔަމަ ޕްރެފެކްޗަރގައި
 
މިހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
 
ޖަޕާނުގެ ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ އެބޮން އެއްލިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައި

ޖަޕާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިއޯ ކިޝިޑާއަށް އަމާޒުކޮށް، ސްމޯކް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދީފިއެވެ.

މިހަމަލާ ދީފައިވަނީ ޖަޕާނުގެ އޯސަކަ ސިޓީގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގައި ހުންނަ ވަކަޔަމަ ޕްރެފެކްޗަރގައި، ސައިކަޒަކި މަސްވެރިންގެ ބަނދަރުގައި، ކިޝިޑާ އާންމުންނާ މުހާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ހުންނަވަނިކޮށް، ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

އާންމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ސްމޯކް ބޮމެއް އެއްލުމާއެކު، ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ރައްކާތެރި ހިސާބަކަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިވަޑައިގެންފައި ނުވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ޖަޕާނުގެ ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ އެބޮން އެއްލި މީހާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ޖަޕާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ، އެގައުމުގެ ދެކުނުގެ ސިޓީ އެއްކަމަށްވާ ނާރާގައި ބޭއްވުނު ކެމްޕެއިން ހަރަކާތަކަށް ވަޑައިގެން ހުންނަވަނިކޮށް, އާންމުންގެ މީހަކު ދިން ހަމަލާއެއްގައި ވަނީ އަވަހާރަވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް