ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 17:33
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ
ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އެޅުން
ތިން ރަށެއްގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމަށް އަދި ނިލަންދޫގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި
 
މިމަޝްރޫއު ނިމުމުން ނައްތާ ނުލެވޭ ޒާތުގެ ކުނި ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިވާނެ
 
އެ ހަތަރު މަޝްރޫއުއަށް 17.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވޭ
 
ހަތަރު މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 180 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ

ދ. މާއެނބޫދޫ, ތ. ތިމަރަފުށި އަދި ގުރައިދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އެޅުމަށް އަދި ފ. ނިލަންދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މާއެނބޫދޫ, ތިމަރަފުށި އަދި ތ.ގުރައިދޫގެ ވޭސްޓް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު އެޅުމަށް އަދި ނިލަންދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވެހިކަން ބިލްޑާސް އާ އެވެ.

Advertisement

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަންސާރު އެެވެ. ވެހިކަން ބިލްޑާސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ރަޝީދު އެެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

މި ހަތަރު މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ ޖުމްލަ  17,849,885.15 ރުފިޔާ އެވެ.

އެގޮތުން މާއެނބޫދޫ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 4,320,102.60 ރުފިޔާ އަދި އަދި ތިމަރަފުށި ގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 5,013,360.12 ރުފިޔާ އަދި ގުރައިދޫގެ ގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 4,407,480.00 ރުފިޔާ އެވެ. މީގެއިތުރުން ނިލަންދޫ ވޭސްޓް އެންޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 4,108,942.43 ރުފިޔާ އެވެ. މި ހަތަރު މަޝްރޫއު ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ މަސައްކަތް ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 180 ދުވަސް (ހަ މަސް ދުވަސް) ތެރޭގަ އެވެ.

އެންވަޔަރުމަންޓް މިނިސްޓްރީއިން ބުނީ އެ މަޝްރޫއު ނިމުމުން، މި ހަތަރު ރަށުގައި ވެސް ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުން (ޑަބްލިއުއާރްއެމްސީ) ކުނި ވަކިކޮށް، އަލުންބޭނުން ހިފޭ ކުނި ރައްކާކޮށް، އަދި ނައްތާ ނުލެވޭ ޒާތުގެ ކުނި ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހި ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މާއެނބޫދޫ, ތިމަރަފުށި, ގުރައިދޫ އަދި ނިލަންދޫ ގައި ގާއިމުކުރާ ނިޒާމާއެކު ރަށުގައި ކުނި އެންދުމާއި ޖަމާވުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް އެންވަޔަރުމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރަށު ފެންވަރުގައި އެފަދަ މަރުކަޒެއް ގާއިމުވުމުން ސިއްހަތަށާއި ތިމާވެއްޓަށް ލިބިދޭ ފައިދާގެ އިތުރުން އިގްތިސާދަށް ވެސް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށްވާނެ ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ގާއިމު ކުރެވޭ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުތަކަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ މަރުކަޒުތަކެކެވެ. އެގޮތުން އަލަށް ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވާ މި މަރުކަޒުތަށް ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަަނަވަސް ވެފައި މި މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އޮފީހެއްގެ އިތުރަށް، ފާހާނާ، ސްޓޯރޭޖް، ކުނި ބައިބަޔަށް ވަކިކޮށްފައި ބަހައްޓާނެ ޖާގަ އަދި ނުރައްކާތެރި ކުނި ބެހެއްޓުމަށް ހާއްސަ ޖާގަ އެެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު މި މަރުކަޒުތަކަށް ގެނެވޭ ކުނީގެ ބަރުދަން ބެލުމަށް ވެއިން ސްކޭލްވެސް ބެހެއްޓިފައިވާނެއެވެ.

މި ހަތަރު މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް ކްލައިމެޓް ޝޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން  ޒޯން 4 އަދި 5 ގައި ތަންފީޒް ކުރަމުންދާ މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަޓް ޕްރޮޖެކްޓް މެދުވެރިކޮށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް