ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 18:34
ފިރުޝާނާއި، ޖޭޕީ އަދި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ބޭފުޅުން
ފިރުޝާނާއި، ޖޭޕީ އަދި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ބޭފުޅުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ހުސައިން ފިރުޝާން
މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެ - "މިހާރު ހޮރައިޒަންވެސް، މިނިސްޓަރުވެސް، ގާސިމްވެސް އޯކޭ، ގޯހީ ސަރުކާރު އެކަނި!"
 
ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްއާއި ގާސިމަށް ފިރުޝާން ކުރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވި

މަޖިލީހުގައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލައިލާއިރު، އޭގެތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއް ބަޔަކީ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރިކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ. މިނިސްޓަރުންނަށް ދެންނެވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހަތަރު ސުވާލުގެ ތެރެއިން ތިން ސުވާލު އަމާޒުކުރެއްވީވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި، މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދާއި މިހާރުގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދަށް ދެންނެވި ސުވާލުތައް ހިމެނެއެވެ. މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ގަރާރެއް، މައްސަލައެއް، އަދި ބަހުސެއް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި މިނިސްޓަރަށް އަމާޒުކުރެއްވި ފާޑުކިޔުންތައް ގިނައެވެ. މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އެފަދަ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ހިއްސާކުރަނީވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަށް ކަންކަން ނުކުރެއްވޭ ވާހަކައެވެ.

މިއީ މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ފިރުޝާންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައިލުމުން މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުން އެކަނިވެސް އެނގެން އޮތްކަމެކެވެ. އެހާހިސާބުން ނިމުނީކީ ނޫނެވެ. ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އަރިސް މީހަކަށް ވުމުން، މިނިސްޓަރާއި މިނިސްޓަރުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އޮތް ނުފޫޒު ބޮޑުކަމަށް ބުނެ، ތަކުރާރުކޮށް މަޖިލީހުގައި ފިރުޝާން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. ގާސިމްގެ ނުފޫޒާއި އާރާއި ބާރުގެ ސަބަބުން، މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މަޑަވެލީ ދާއިރާއަށް އަންނަން އޮތް ފާގަތިކަން ނައިކަމަށް މަޖިލީހުގައި ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ފަހަރަކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ ހޯނޑެއްދޫ ކޮމްޕްލެކްސްގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެ މުވައްޒަފުން ހާލުގައި ޖެހުނު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އަދި ވީ އަހަރެއްހާ ދުވަހެވެ. ވިލާ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ ހޯނޑެއްދޫ ކޮމްޕްލެކްސްއިން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ނުދެވޭތީ، ގާސިމްއަށް ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އެ ދުވަހު މަޖިލީހުގައި އަމާޒުކުރެއްވިއެވެ.

އަދި މަސްފެކްޓްރީއެއް ހެދުމަށްޓަކައި ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްއަށް ގދ. ހޯނޑެއްދޫން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި މަސް ފެކްޓްރީ އެޅުމުގެ މަޝްރޫއަށް ދީފައިވާ ބިމަށް 15 އަހަރު ވީއިރުވެސް އެކަން ނުކުރެވިގެން މަޖިލީހަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަދި ތަކުރާރުކޮށް، ކޮމިޓީއާއި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ހާޒިރުވެސް ކުރައްވައިފިއެވެ. ކީކިމިނީގެ ވާހަކައަކީވެސް އެފަދަ އިތުރު މިސާލެކެވެ.

Advertisement

އެއަށްވުރެ ފަހަށް ބަލައިލާނަމަ، މީގެ ހައެއްކަ މަސް ކުރިން، ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްއަށް ހޯނޑެއްދޫއިން މަސް ފެކްޓަރީ އަޅަން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެގްރީމަންޓްގެ މައްސަލައިގައި، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން މަޖިލީހުގައި ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި، މަޑަވެލީގައި 3،000 ޓަނުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖެއް އެޅުމަށާއި މަަސްގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ މަސައްކަތް، ޖޭޕީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ކުންފުންޏާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބިން ހަވާލުކުރާތާ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. އެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބިން ދޫކުރީ 8 ޑިސެމްބަރު 2005ގައި ކަމަށް ވުމާއެކު އެ މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހެނީ 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2006ގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން 17 އަހަރު ދުވަސް ވޭތުވިއިރުވެސް އެ މަސައްކަތް ނިމިފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ގާސިމާއި މިހާރުގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރަށް ތަކުރާރުކޮށް ފާޑުވިދާޅުވި މަންޒަރު ފެނިގެން ދިޔައެވެ.

އޭގެ ފަހުން މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. އެކަމަކު މި އިހަކަށް ދުވަހު ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނާމެދު އަމަލުކުރާ ގޮތް ކަމުނުގޮސްގެން ހުށަހެޅި ގަރާރުގައި މިފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނެތެވެ. އަދި މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައިވެސް މިއިން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނެތެވެ. އެ ދުވަހު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއިރު، އެހެންޏާ ވިދާޅުވާ ރާގަށް, "ނުފޫޒު ގަދަ" ވިޔަފާރިވެރިންގެ ގޮތުގައި "ގާސިމް"އަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް އަމާޒެއް ނުކުރައްވައެވެ.

މި ހަނދާންތައް އަދި ތާޒާކަމާއެކު، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ބަލާ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ހުންނާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަދަލުވި ސިޔާސީ ފިކުރާއެކު ރާގުވެސް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ގޯސްވީ ވަޒީރާއެކު މިއަދު ނަންގަވަނީ ސިޔާސީ އެކުވެރިކަމުގެ ގްރޫޕް ފޮޓޮއެވެ. މިއަދު މަޖިލީހުގައި އެ ވަޒީރުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ހިނގާ ވުޒާރާއަށް ފާޑުކިޔާއިރު، ވަޒީރު އޯކޭވެ ވަޒީރާއެކު ސިޔާސީގޮތުން އެއް މޭޒުގައި އިންނަވަން އޯކޭއެވެ. އެ ވަޒީރެއްގެ ގާބިލުކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދެވި ވަޒީރަކީ މިއަދު ސިޔާސީ ރަހުމަތްތެރިއަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ވަޒީރުގެ ވުޒާރާ ގޯހެވެ. ވަޒީރު އޯކޭއެވެ. އެކަމަކު އެ ވަޒީރު، އެ ވަޒީރު ހުންނަވާ ސަރުކާރު ގޯހެވެ. ވަޒީރުގެ ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓް ކަމުދެއެވެ. އެކަމަކު ވަޒީރުގެ ޕާޓީން އެކުވެގެން ގެނައި ވެރިކަން ކަމަކު ނުދެއެވެ. މިއަދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވާއިރު ވަޒީރުވެސް ރަނގަޅެވެ. ގާސިމްވެސް ރަނގަޅެވެ. ގޯހީ ސަރުކާރު އެކަންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
83%
17%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް