ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 16:01
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ސަލާމަތާއި ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު، ޖޫން މަހު ނިމޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރެވޭ: މިއުވާން
 
ބިލުގެ ދަށުން، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުން ދިމާވެދާނެ ބަލިތައް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނެ
 
ބިލުގެ ސަބަބުން، ސިއްހަތާއި ސަލާމަތާގުޅޭ ނިންމުންތަކާއި، ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނެ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޢަބްދުﷲ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ސަލާމަތާއި ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް، އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް، ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއުވާން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ ރައްކަތެރިކަމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އޮނިގަނޑު އެކުލެވޭ މި ބިލު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ބިލުގެ ސަބަބުން، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ލިބޭ ގެއްލުމަށް ބަދަލު ލިބޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވައިލުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދާނެކަމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓުތަކާއި ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތެރިންނާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެ ނޫންވެސް ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އަނިޔާއާއި ގެއްލުންތައް ރިޕޯޓުކޮށް، މައްސަލަ ބަލައި، ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

Advertisement

މިއުވާން ވިދާޅުވީ، އެ ބިލުގެ މަސައްކަތަކީ ފަންނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އޭގައި އެކުލެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބިލް ދިރާސާކުރުމަށް ވަގުތު ހޭދަކުރާނެކަމަށާއި، މަޖިލީހުގައި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތާމެދު ހިތްޕުޅުހަމަޖެހޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބިލުގައި މަސައްކަތުގެ މާހައުލަކީ ސިއްހީގޮތުން ރައްކާތެރިތަނެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށްވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުން ދިމާވެދާނެ ބަލިތައް ކަނޑައަޅައި، އެފަދަ ބަލިތަކާއި އެ ނޫންވެސް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވެދާނެ ނުރައްކާތަކާއި ގެއްލުންތަކުން އެފަދަ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށް އެ ބިލުގައި ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިއްހަތާއި ސަލާމަތާގުޅޭ ނިންމުންތަކާއި، ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ބަސްބުނުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށްދިނުމަށްވެސް މި ބިލުގައި ހިިމަނާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް