ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 19:30
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ޗެކިން ކުރިއަށް ދަނީ
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ޗެކިން ކުރިއަށް ދަނީ
ޓްވިޓަރ
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ 57 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް
 
ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެއަރޕޯޓަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތައް އައިސްފައިވޭ

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ 57 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު, ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ އެއަރޕޯޓުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށްދިނުން ކަމަށް, މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ 57 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެމްއޭސީއެލުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެއަރޕޯޓަށް ގިނަ ކުރިއެރުންތައް އައިސްފައިވާކަމަށެވެ. އައު ރަންވޭއެއް ތައާރަފުކުރުމާއި ނޫވިލު ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލަކީ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ހިންގުނު ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައްކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)އިން އެއާރޯ ރެޒިޑެންސްގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ނިންމައި އެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ވެރިންނާ ހަވާލުކޮށް، ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް އިންތިޒާރުކުރަމުން އައި ހުވަފެނެއް ފުރިހަމަކޮށްދިން ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގެސްޓުންނަށް، އައުމާއި ފުރުމުގެ ތަޖުރިބާ ރަނގަޅުކުރުމުގެގޮތުން ޓަރމިނަލްގައި މޮޑިފިކޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށާއި، އެއަރޕޯޓް މެނޭޖްމަންޓުން ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކުގައި މުވައްޒަފުން ތަރައްގީކުރުމަށް އިސްކަންދީ، އެކި ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ޓެކްނިކަލް ކެޕޭސިޓީގައި ހުރި ފަރަގުތައް ހައްލުކޮށްފައިވާކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައިވެއެވެ. މި ހުރިހާ ކުރިއެރުންތަކަކީ އެއަރޕޯޓުގައި ގެސްޓުންގެ ތަޖުރިބާ މަތިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަންކަމެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަދި ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު މަހްޖޫބް ޝުޖާއު ވަނީ އެއަރޕޯޓުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ، އެއަރޕޯޓުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި ހިދުމަތާއި މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީނަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ ކުރިއެރުމަކުން، ފަސިންޖަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތް ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މަހްޖޫބު ވަނީ، އެއަރޕޯޓުގެ 57 އަހަރުގެ ކުރިއެރުމާއެކު، އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ފާއިތުވި 57 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހާސިލްކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އެއަރޕޯޓް މެނޭޖްމަންޓުން އިންތިހާއަށް ފަހުރުވެރިވާކަމަށާއި، ރަނގަޅު ވަސީލަތްތަކާއި ހިދުމަތްތަކާއެކު ފަސިންޖަރުންނާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅު ހިދުމަތެއް ދިނުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ދާނެކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
67%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް