ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 11:29
ޢިރާޤުގެ ޤައުމީ ދާރުލްއާޘާރުގައި ކުރިއަށްދާ މި މައުރަޒުގައި ކީރިތި ޤުރުއާންގެ އާޘާރީ މުޞްޙަފުގެ ބައިތަކުގެ އިތުރުން، ފިޤްޙް ޢިލްމާއި، ޤުރުއާން ތަފްސީރުކޮށް މާނަ ކުރުމުގެ ގިންތީގެ ލިޔެކިއުންތައް ފެންނަ
ޢިރާޤުގެ ޤައުމީ ދާރުލްއާޘާރު
ހިޖުރައިގެ ފުރަތަމަ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި ލިޔެފައިވާ ޤުރުއާނުގެ ބައިތަކެއް އާންމުންނަށް ދައްކާލައިފި
 
މައުރަޒުން ފެންނަންހުރި 80 އާޘާރަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުންނަށް ދައްކާލާ އާޘާރުތަކެއް
 
އޭގެ ތެރޭގައި، އިސްލާމީ ތާރީޚުގެ ކަލަންޑަރު ޖަހަންފެށީ ފުރަތަމަ ޤަރުނުގެ ދުވަސްވަރުގެ އާޘާރުތައްވެސް ހިމެނޭ

މީސްތަކުންނަށް ހުރި ހިދާޔަތެއް ކަމުގައިވާ، ޙައްޤާއި ބާޠިލު ވަކިކޮށްދެނިވި ހެކިތައް ބަޔާންވެގެންވާ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިއެވުމަށް ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަން އެންމެ ފަސޭހަވެގެންދާ އެއް މައްސަރަކީ، ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާ އަޑުއެހުމާއި، ޤުރުއާނާ ބެހޭ ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ވާހަކަތަކާއި ތާރީޚުތައް އުނގެނި، ދަސްކުރުމަށްވެސް އެތައް ބައެއްގެ ހިތުގައި، ރަމަޟާން މަހު ހާއްސަ ޝަޢުޤެއް އުފެދެއެވެ. ހިނގަމުން މިދާ 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް، ޢިރާޤުން މި ވަނީ، ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ޚާއްސަ މައުރަޒެއް ހުޅުވާލާފައެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައިވާ ތާރީޚީ އެތައް އާޘާރެއް، މި މައުރަޒުން ފެނިގެންދެއެވެ. ބައެއް އާޘާރުތަކަކީ، މީގެ ކުރިން ދައްކާލާފައިވާ އާޘާރުތަކެއްވެސް ނޫނެވެ. ޢިރާޤުގެ ޤައުމީ ދާރުލްއާޘާރުގައި ކުރިއަށްދާ މި މައުރަޒުގައި ކީރިތި ޤުރުއާންގެ އާޘާރީ މުޞްޙަފުގެ ބައިތަކުގެ އިތުރުން، ފިޤްޙް ޢިލްމާއި، ޤުރުއާން ތަފްސީރުކޮށް މާނަ ކުރުމުގެ ގިންތީގެ ލިޔެކިއުންތައް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.

ޢިރާޤީ މެނޫސްރިކްޕްޓްސް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އަހުމަދު އަލް-އަލްޔާވީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މައުރަޒުން ފެންނަންހުރި 80 އާޘާރަކީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުންނަށް ދައްކާލާ އާޘާރުތަކެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އިސްލާމީ ތާރީޚުގެ ކަލަންޑަރު ޖަހަންފެށީ ފުރަތަމަ ޤަރުނުގެ ދުވަސްވަރުގެ އާޘާރުތައްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އަލް-އަލްޔާވީ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަލް-އަލްޔާވީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ޖަނަވާރު ހަމުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން، ޢިރާޤުން އުފެދުނު، އިހުގެ ޢަރަބި ކެލިގްރަފީއެއް ކަމަށް ވާ ކޫފިކް ސްކްރިޕްޓްއިން ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައްވެސް މައުރަޒުގައި ދައްކާލަން ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ.

މި ދާރުލްއާޘާރު ޚާއްސަ ވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ، އަގުހުރި ލިޔެކިއުންތަކަށް. ހިޖުރައިގެ ފުރަތަމަ ޤަރުނުގެ ލިޔެކިއުންތައްވެސް އެބަހުރި. ކަރުދާސް އުފެއްދުމުގެ ކުރިން، ޖަނަވާރު ހަމުގަ ލިޔެފަ ހުރި ލިޔުންތައް އެބަހުރި. ޢިރާޤާއި އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ތިއްބެވި ކެލިގްރަފީގެ މާޚިރުންގެ އަތުލިޔުން އެއީ. މި ލިޔެކިއުންތަކަކީ ޢިރާޤުގައި ރައްކާކޮށްފައިވާ، 47000 އަށް ވުރެ ގިނަ ލިޔެކިއުން ހިމެނޭ އަރުޝީފުގެ ބައެއް. އެކިއެކި ބަސްތަކުން، އެކިއެކި މަޢުޟޫތަކަށް ލިޔެފަ ހުރި ލިޔެކިއުންތައް އަރުޝީފުގަ ހުންނާނެ. އެއީ އެތައް ހާސް އަހަރަކަށް ދެމިގެން ގޮސްފައިވާ ޢިރާޤުގެ ޘަޤާފަތާއި ތަރިކައިގެ ރަމްޒެއް.
އަހުމަދު އަލް-އަލްޔާވީ؛ ޢިރާޤު ދާރުލްއާޘާރުގެ އޮފިޝަލެއް

މާތް ރަސޫލާގެ ޞަޙާބީންނަކީވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވުމަށް، ވަކިން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވި ބައެކެވެ. ނަބީކަމާއި ރަސޫލުކަން ޚަތިމް ކުރެއްވި މި ޢުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ، މުޙައްމަދު ރަސޫލުﷲ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިންވެސް ދޭހަވާ ގޮތުގައި، ރޯދައާއި ޤުރުއާން، ޤިޔާމަތް ދުވަހު، ﷲގެ އަޅާގެ މައްޗަށް ޝަފާޢަތްތެރިވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
0%
25%
0%
50%
ކޮމެންޓް