ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 09:59
ޓީޗަރުގެ ގަޔަށް ބަޑިޖެހި 6 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަންމައަށް ދައުވާކޮށްފި
ޓީޗަރުގެ ގަޔަށް ބަޑިޖެހި 6 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަންމައަށް ދައުވާކޮށްފި
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާ
ޓީޗަރުގެ ގަޔަށް ބަޑިޖެހި 6 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަންމައަށް ދައުވާކޮށްފި
 
އެކުއްޖާގެ މަންމައަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާ އަކީ ކުޑަ ކުއްޖާއަށް އިހުމާލުވެފައިވުމާއި ވަޒަން ލައްވައި ލޯޑުކޮށްފައިވާ ބަޑިއެއް ކުޑަކުއްޖަކު އަތްޖެހޭ ހިސާބުގައި ބާއްވާފައި އޮތުމުގެ ދައުވާ
 
މިކުއްޖާ އޭނާއަށް ކިޔަވައިދެމުންދިޔަ ޓީޗަރުގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ ހަ ވަނަ ދުވަހު
 
މިމައްސަލަ އަދިވެސް އިތުރަށް ތަހުގީގުކޮށް، ޓޭލަރގެ މައްޗަށް އިތުރު ދައުވާ އުފުލަންޖެހޭތޯ ބަލާނެ ކަމަށް ގްރޭންޑް ޖޫރީން ވަނީ ބުނެފައި

އެމެރިކާގެ ވަރޖީނއާގެ ނިއުޕޯޓް ނިއުސް ސިޓީގެ އެލެމެންޓްރީ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ސްކޫލަށް ބަޑިއެއް ގެންގޮސް އޭނާގެ ޓީޗަރުގެ ގަޔަށް ބަޑިޖެހި މައްސަލައިގައި ކުއްޖާގެ މަންމަ އަށް ވަރޖީނިއާގެ ގްރޭންޑް ޖޫރީން ދައުވާކޮށްފިއެވެ.

އެކުއްޖާގެ މަންމަ، ޑެޖާ ޓޭލަރ އަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާ އަކީ ކުޑަ ކުއްޖާއަށް އިހުމާލުވެފައިވުމާ، ވަޒަން ލައްވައި ލޯޑިކޮށްފައިވާ ބަޑިއެއް ކުޑަކުއްޖަކު އަތްޖެހޭ ހިސާބުގައި ބާއްވާފައި އޮތުމުގެ ދައުވާއެވެ.

މިކުއްޖާ އޭނާއަށް ކިޔަވައިދެމުންދިޔަ ޓީޗަރުގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ ހަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިމައްސަލަ އަދިވެސް އިތުރަށް ތަހުގީގުކޮށް، ޓޭލަރގެ މައްޗަށް އިތުރު ދައުވާ އުފުލަންޖެހޭތޯ ބަލާނެ ކަމަށް ގްރޭންޑް ޖޫރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް