ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 20:18
އެެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
އެެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާ-ވިއެޓްނާމް ގުޅުން
އެމެރިކާ-ވިއެޓްނާމް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ވާހަކަތަކެއް، ޗައިނާ ރުހޭނެ ކަމެއް ނޫން
 
އެމެރިކާއިން ވިއެޓްނާމާއެކު އޮތް ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ވިއެޓްނާމުން ވަނީ އެކަމަށް ޖެހިލުންވެފައި
 
އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ވިއެޓްނާމާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެގައުުމުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކޮށްފައި
 
ދެގައުމުގެ ދެމެދު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމަށް ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގެ ނަތީޖާ ފެންނަމުންދާކަމަށް، ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ބައިޑަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން، އަންނަ ހަފުތާގައި ހަނޯއީއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، އެމެރިކާއާއި ވިއެޓްނާމުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ވަރުގަދަކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާއިން އުންމީދުކުރާކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

އެމެރިކާއިން ވިއެޓްނާމާއެކު އޮތް ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ވިއެޓްނާމުން ވަނީ އެކަމަށް ޖެހިލުންވެފައެވެ. ދެގައުމުގެ ދެމެދު ހިގާފައިވާ ތާރީޚީ ކަންތައްތަކާއި އަދި ޗައިނާއިން އެކަމާ ގުޅިގެން ރިއެކްޓްކުރާނެ ގޮތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ވަނީ ވިއެޓްނާމާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް އެގައުމުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކާއެކު އެމެރިކާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން، އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުން ދަނީ އެސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުތައްވެސް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެމެރިކާއިން އުންމީދުކުރަނީ، ވިއެޓްނާމުން ޗައިނާ އަދި ރަޝިއާއާއެކު ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޑިޕްލެމެޓިކް ގުޅުމާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ނުވަތަ އެއާ ވީހާވެސް ކައިރިކުރާނެ ފަދަ ގުޅުމެއް ވިއެޓްނާމާއެކު ގާއިމުކުރުމަށެވެ. ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމަށް ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގެ ނަތީޖާ ފެންނަމުންދާކަމަށް، ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ބައިޑަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމެރިކާއިން އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރަމުންދާއިރު، ތިންވަނަ ގައުމަކަށް ޓާގެޓް ނުކުރުމަށް ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެގައުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް