ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 09:27
ކޮލަމާފުށި ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅު ރަށްތައް
ކޮލަމާފުށި ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅު ރަށްތައް
ގއ.ކޮލަމާފުށި ޓްވިޓަރ
ފަޅު ރަށެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން
އިގްތިސާދީ އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮލަމާފުށި ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅު ރަށެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމައިފި
 
13 އޭޕްރީލް ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނެ
 
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 18 އޭޕްރީލް 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00ގައި އޮންނާނެ
 
ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 3.13 ހެކްޓަރުގެ މާގިހުއްޓާ

އިގްތިސާދީ އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރުމަށް ގއ.ކޮލަމާފުށި ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅު ރަށެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލުން ބުނީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި، ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭ 01/2022 ގަވާއިދު 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ހެދުން ފިޔަވައި އިގްތިސާދީ އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރުމަށް، 3.13 ހެކްޓަރުގެ މާގިހުއްޓާ ނަމަކަށްކިޔާ ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ 13 އޭޕްރީލް 2023ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި މައުލޫމާތު ދިނުން އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން 18 އޭޕްރީލް 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00ގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. މައުލޫމާތު ދިނުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ނާންނަ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިވަގުތަށް ސަމާލުވެ، މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލުން އެދިފައިވެއެވެ.

ފަޅުރަށްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ، ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ޕާޓްނަރޝިޕަކަށް ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަކަށް ނުވަތަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ގާއިމުކުރެވޭ ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް، ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް، ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލަކަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް