ކ. މާލެ
|
10 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 19:36
ކޮލަމާފުށީ ވޮލީ ކޯޓު ހުޅުއްވައިދެއްވައި ރައީސް ސަރވިސްއެއް ކުރައްވަނީ
ކޮލަމާފުށީ ވޮލީ ކޯޓު ހުޅުއްވައިދެއްވައި ރައީސް ސަރވިސްއެއް ކުރައްވަނީ
އެމްޑީޕީ
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް
ރައީސް، ދާންދޫގައި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީގޮތުން ފައްޓަވައިދެއްވައި، ކޮލަމާފުށީ ފެނަކަ އޮފީހާއި ވޮލީކޯޓް ރަސްމީގޮތުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
 
ފެނަކަ އޮފީހަކީ މިހާރު 50 މުވައްޒަފުންގެ ޖާގައިގެ، ޖާގަ ތަނަވަސް އަދި ރިސެޕްޝަން، ލޮބީ، މެނޭޖަރ ރޫމް، މީޓިން ރޫމް، އަދި ރެސްޓްރޫމް ހިމެނޭ ތަނެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ގއ. ދާންދޫގައި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީގޮތުން ފައްޓަވައިދެއްވައި، ގއ. ކޮލަމާފުށީ ފެނަކަ އޮފީހާއި ވޮލީކޯޓް ރަސްމީގޮތުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ތަންތަން ހުޅުއްވައިދެއްވައި ޚިދުމަތްތައް ފައްޓަވައިދެއްވާފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު މިހާރު ގއ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައެވެ.

ދާންދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ ޓްރިވެނި އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް އިންޑަސްޓްރީސް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ.

ކޮލަމާފުށީ ފެނަކަ އޮފީހަކީ މިހާރު 50 މުވައްޒަފުންގެ ޖާގައިގެ، ޖާގަ ތަނަވަސް އަދި ރިސެޕްޝަން، ލޮބީ، މެނޭޖަރ ރޫމް، މީޓިން ރޫމް އަދި ރެސްޓްރޫމް ހިމެނޭ، އަދި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އޮފީސް އިމާރާތެކެވެ. ކޮލަމާފުށީގެ ވޮލީކޯޓަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ވޮލީކޯޓެކެވެ.

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ގާއިމްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުން ވަނީ، އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައެވެ. އަދި ފަޚުރުވެރި، އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އަޑުއިވެމުންދަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރަނީ އިންތިހާބަށްފަހު ސަރުކާރުން މެންބަރުން ގަންނަން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް - ޞާލިހު
އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ލިބުނު ނަމަ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އާރްޓީއެލްގެ ޚިދުމަތުން މުޅި ރާއްޖެ ގުޅުވާލެވޭނެ: ރައީސް ސޯލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކަމުން، އިސްދޫން އެކަނިވެސް 100ށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި
މުއިއްޒުގެ އަތްޕުޅަށް ބާރުތައް ދިން ވަރަކަށް އިތުރަށް އެ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ލައްވައި ބާރުކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ: ސާލިހު
ގައުމުގެ ވެރިޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގައުމުގެ ހާލަތު ވަނީ ގޮސްފައި: ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުން ލޯނު ނުނަގާ ކަމަށް ބުނަމުންދާއިރު، މިހާރު ވެސް ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުން 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް އިޝޫކޮށްފައިވޭ: ރައީސް ސާލިހު
ޓެކްސް ފައިސާ ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ނިންމެވިއިރު، އެއީ މިހާރު ވެސް ދެމުންދާ ފައިސާއެއް: ރައީސް ސާލިހު
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިކަން ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި