ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 17:38
ކޮލަމާފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ކޮލަމާފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެމްޓީސީސީ
ކޮލަމާފުށި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު
ކޮލަމާފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު 44.3 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
 
9.16 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބިން ހިއްކާނެ
 
މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް 270 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހޭ

ގއ. ކޮލަމާފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު, ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައ،ި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރ ޝާހިދު ހުސައިން މޫސާއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތުމަތު ޝާނާ ފާރޫޤެވެ.

1,682 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ކޮލަމާފުއްޓަކީ މަސްވެރި ރަށެކެވެ. މި ރަށުގެ ބޮޑުމިނުގައި 34.6 ހެކްޓަރު ހުރިނަމަވެސް، މި ރަށް އެއްކޮށްހެން އާބާދުވެ ފުރިފައި އޮތުމާއެކު ރަށުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށާއ،ި ވިޔަފާރިއަށް ދޫކުރާނެ އިތުރު ބިމެއް ނެތުމުގެ ދަތިކަން ވަނީ މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައެވެ. މިފަދަ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން އެތަކެއް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ރަށުން ގޯތި ނުދެވި އޮތުމަކީ ރަށު ރައްޔިތުންގެ ޒަމާންވީ ޝަކުވާއެކެވެ.

މި އެއްބަސްވުމާއެކު ކޮލަމާފުށި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު، ކޮލަމާފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ބިން ނެތުމުގެ ސަބަބަބުން ރަށުގައި ދިރިއުޅުމަށާއ ވިޔަފާރިކުރުމަށް އޮތް ދަތިތަކަށް ބޮޑުތަނުން ހައްލު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 9.16 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބިން ހިއްކުމާއި 823 މީޓަރުގެ ޑްރެއިނޭޖް ބަޔޮސްވޭލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ 44.3 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 270 ދުވަސް ތެރޭ ނިންމުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް