ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 10:51
އެފްއޭ ކަޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކުޅުންތެރިން
އެފްއޭ ކަޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކުޅުންތެރިން
ކުލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް
ކުލަބުތަކާމެދު ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭތީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
އެ ކުލަބުން ބުނީ ކުޅިވަރު ވުޒާރާގެ ޒިންމާއަކަށް ވާންވާނީ ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަދަ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން ކުޅިވަރަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް

ކުލަބުތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުގައި ކުޅިވަރު ވުޒާރާ އިން ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ނުގެންގުޅޭކަމަށް ބުނެ، ކުލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

އެ ކުލަބުން އެކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ނެރުނު ބަޔާނެއްގަ އެވެ. އެކުލަބުން ކަންބޮޑުވުން ފާާޅުކޮށް ބަޔާނެއް ނެރުނީ، ކުޅިވަރު ވުޒާރާ އިން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށް މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދީފައިވާ ކަމަށް ހާމަވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ބުނީ ކުޅިވަރު ވުޒާރާގެ އަމަލާމެދު އެ ކުލަބުން ނިހާޔަތަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. އެ ކުލަބުން ބުނީ ކުޅިވަރު ވުޒާރާގެ ޒިންމާއަކަށް ވާންވާނީ ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަދަ ނިންމުންތަކުގެ ސަބަބުން ކުޅިވަރަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެއީ އެހެން ކުލަބުތަކުން ކުރަމުން އަންނަ ބުރަ މަސައްކަތާއި، ޚިދުމަތަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ވަނީ ކުޅިވަރު ވުޒާރާގެ ނިންމުން ވަގުތުން ވަގުތަށް މުރާޖާ ކުރުމަށް ވެސް ގޮވާލައިފަ އެވެ. އެއީ ކުލަބުތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނީ ހަމަހަމައަށް ކަމަށާއި، އެއްވެސް ކުލަބެއްގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުމެއް އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ހާމަވެފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން މާޒިޔާ އަސް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަ އެެވެ. އެގޮތުން ޖަނަވަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އެ ކުލަބަށް 368،299.60 (ތިން ލައްކަ ފަސްދޮޅަށް އަށް ހާސް ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ، ފަސް ދޮޅަށް ލާރި) ދީފަ އެވެ. އެއީ އޭއެފްސީ ކަޕް 2022 ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިންޑިއާ އަށް ކުރި ދަތުރުގެ ޓިކެޓު ފައިސާ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ފެބްރުވަރީ އެއް ވަނަ ދުވަހު ވަނީ 1،000،000 (އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ) ދީފަ އެވެ. އެއީ މިއަހަރުގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދީފައިވާ ފައިސާ އެވެ. އޭގެ ހަ ދުވަސް ފަހުން ފެބްރުވަރީ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ވަނީ 247،500.00 (ދެ ލައްކަ ސާޅީސް ހަތް ހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ދީފަ އެވެ. އެއީ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދީފައިވާ ފައިސާ އެވެ. މި ފައިސާތަކުގެ ޖުމުލަ އަކީ 1،615،799.60 (އެއް މިލިއަން ހަ ލައްކަ ފަނަރަ ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ، ފަސް ދޮޅަށް ލާރި) އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް ވިދާޅުވީ، އެއީ ސަރުކާރުން ޓީމުތަކަށް ދެމުން އަންނަ އެހީތެރިކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކަމަށާއި، އިންޑިއާ ކަހަލަ ޤައުމުތަކާ ވާދަކުރަންދާއިރު އެކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ސަޕޯޓެއް ވެސް އޮންނަން ވާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ ވާހަކަ ވާނީ އެކި ފަހަރު މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވެސް އަަދި އެކިއެކި ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ވެސް ދައްކާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މާޒިޔާ އަށް އެކަނި ކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން 2020 ވަނަ އަހަރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ވާދަކުރިއިރު ވެސް ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެފަހަރު ޓީސީ އަށް ގާތްގަނޑަކަށް 1.49 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ދީފާއިވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް