ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 13:15
މިސްކިތުގައި މީހަކު ނަމާދުކޮށް ދުޢާ ކުރަނީ
މިސްކިތުގައި މީހަކު ނަމާދުކޮށް ދުޢާ ކުރަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ދީނުގެ މަގު
އަނެކާއަށް ދުޢާކޮށްދޭށެވެ.
 
މީހަކު އެހެން މުސްލިމަކަށް ދުޢާކޮށްދީފިނަމަ، އެ ދުޢާކުރި މީހާގެ މައްޗަށް މަލާއިކަތަކު ހަމަ އެ ދުޢާ ކޮށްދެއްވާ

ތިބާ ނޫން އަނެކާއަށް ޓަކައި މާތް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމަކީ، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ނުހަނު ގިނަގުނަ ސަވާބާއި ދަރުމަ، ދުޢާކުރާ މީހާއަށް ލިބޭނެ ކަމެކެވެ. ނަބިއްޔާ ﷺގެ އިރުޝާދުން އެނގޭ ގޮތުގައި މީހަކު އެހެން މުސްލިމަކަށް ދުޢާކޮށްދީފިނަމަ، އެ ދުޢާކުރި މީހާގެ މައްޗަށް މަލާއިކަތަކު ހަމަ އެ ދުޢާ ކޮށްދެއްވަތެވެ. މިސާލަކަށް މީހަކަށް ހިދާޔަތް ދެއްކެވުމަށް ދުޢާކޮށްދީފިނަމަ، މަލާއިކަތަކު ތިބާއަށް ހިދާޔަތް ދެއްކެވުމަށް އެދި ދުޢާކުރައްވައެވެ.

މި އުންމަތުގެ ސަލަފުއްޞާލިޙުން އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ނަފުސުތަކަށް ދުޢާކުރައްވާ ފަދައިން މި އުންމަތުގެ އެހެން މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް ވެސް ދުޢާކޮށްދެއްވައެވެ. އެގޮތުން އަބްދުއްދަރްދާ ރަޟިޔައްﷲ އަހަދު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ސަޖިދައިގައި ވަކިވަކީން އެވެނިމިވެނި މުސްލިމެއްގެ ނަން ބަޔާންކޮށް 70 ބޭކަލެއްގެ މައްޗަށް ދުޢާކޮށްދެއްވާ ކަމަށް ވެއެވެ. މިގޮތަށް އަމިއްލަ ނަފްސު ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ހިތްނިޔަތް ޚާލިޞްކޮށް ދުޢާކޮށްދިނުމަކީ މުސްލިމް މުޖުތަމަޢުތަކުން ފެންނާން ޖެހޭ ސިފައެކެވެ. މީހަކަށް ކިނބިއްސެއް އެޅުނަސް އޭނާއަށް ދުޢާކޮށްދިނުން ޝަރުޢުގައި ވަނީ އައިސްފައެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ގުޅުން ބަދަހިވެ އެކަކު އަނެކާ މެދު އޮންނަ ކުލުނާއި ލޯބި އިތުރުވާނެ ކަންކަމެވެ.

އެކަކު އަނެކަކަށް ދުޢާކުރުމުގެ ވާހަކައަކީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް ބުނެލާފައި ދޫކޮށްލާވަރު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ދުޢާކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނުގައި ދަސްކޮށްދެއްވާފައި އެބަހުއްޓެވެ. މިގޮތަށް ކުރާ ބައެއް ދުޢާތައް ދެނެގަންނަމާތޯއެވެ؟ ކޮންމެ ނަމާދެއްގައި ސަލާމް ދިނުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަބިއްޔާ ﷺ އަށް ޞަލަވާތްކިޔަމުއެވެ. އެހެނަސް، އެއީ އެ ނަބިއްޔާ ﷺ އަށް ކޮށްދެވޭ ދުޢާއެއްކަން ގިނަ މީހުންނަށް ނޭންގެއެވެ. އެނގުނުކަމުގައި ވިޔަސް، ހަނދާނުގައި ނުހުރެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ވަގުތުގައި ނަބިއްޔާ ﷺ އަށް ދުޢާކޮށްދެނީކަން އެނގި އޭގެ މާނައާ މެދު ރަނގަޅަށް ވިސްނައިގެން މި ދުޢާ ކިޔައިފި މީހަކަށް ނަމާދުގައި ޚުޝޫއަތްތެރިކަން އިތުރަށް ލިބޭނެއެވެ.

ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް ކިޔެވުމަށް ފަހު ދެން ދުޢާކޮށްދިނުން އެންމެ ބޮޑަށް ޙައްޤީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިންބަފައިންނަށެވެ. އެހެންކަމުން އިސްރާއު ސޫރަތުގައިވާ މިދުޢާ ދަސްކުރައްވާށެވެ.

"އަޅުގެ ވެރި ރައްބެވެ. ކުޑަކުއްޖަކު ކަމުގައި މިއަޅާ ވީ ދުވަހު، އެ ދެ މީހުން މި އަޅާ ބަލައިބޮޑުކުރި ފަދައިން، އެ ދެ މީހުންނަށް ރަޙުމަތް ލައްވާންދޭވެ."

މައިންބަފައިންނަށް ފަހު އަނބިދަރީންނަށް ދުޢާކޮށްދިނުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދަސްކުރަން ޖެހެއެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައި ވެއެވެ.

"އަޅަމެންގެ ވެރި ރައްބެވެ! އަޅަމެންގެ އަނބިންގެ ކިބައިންނާއި އަޅަމެންގެ ދަރިންގެ ކިބައިން ލޮލަށް ފިނިކަން ލިބުމެއް އަޅަމެންނަށް ދެއްވާންދޭވެ! އަދި ތަޤްވާވެރިންނަށް އިމާމުން ކަމުގައި އަޅަމެން ލައްވާންދޭވޭ!"

އިސްލާމްދީނުގައި ކޮންމެ މުސްލިމަކީ ވެސް އިމާންކަމުގެ ސަބަބުން އަޚުންނާއި އުޚުތުންނެވެ. ވީމާ، ހުރިހާ މުސްލިމުންނަށް ވެސް ދުޢާކޮށްދިނުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތައް ދަސްކުރަންވާނެއެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ހެޔޮކަމެއް ކޮށްދީފި މީހަކަށް جَزَاكَ ٱللَّٰهُ خَيْرًا މާނައީ: "މާތް ﷲ ތިބާއަށް ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވާށި!" މިހެން ބުނެލަންވާނެއެވެ. އުންމީދަކީ މި ދިވެހި މުޖުތަމަޢަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް ދުޢާކޮށްދޭން އިސްކަންދޭ މުޖުތަމަޢަކަށް ވުމެވެ.

ނޯޓް: "ދީނުގެމަގު" މި ނޫހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 1986ން 2008ށް ނެރުނު ނޫހެކެވެ. މި ނޫސް ނެރުމުގެ ބޭނުމަކީ، އާންމުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަމުގެ ރޫހު ފެތުރުމެވެ. މި ނޫސް އޭރު ނެރެފައިވަނީ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރުއެވެ. މި ލިޔުމަކީ ދީނުގެމަގުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ނަކަލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް