ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 07:27
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ފުރަތަމަ 3 މަސް ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ބޮޑުތަނުން އިތުރު
 
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 7.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިނގާފައިވޭ
 
މާރޗް 30 ގެ ނިޔަލަށް މިއަހަރު 11.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވޭ

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 3 މަސް ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 11 ބިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތުން ކުރި ޚަރަދު، ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މާރޗް 30 ގެ ނިޔަލަށް މިއަހަރު 11.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާފައިވަނީ 9.8 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މިއަހަރު ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުންނެވެ. ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 7.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިނގާފައިވެއެވެ. މިއީވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަލާ ބަލާއިރު 1 ބިލިއަން އިތުރު އަދަދެކެވެ. މިގޮތުން މުސާރައާއި ޕެންޝަނަށް 2.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިނގާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވަނީ ހިލޭ އެހީއާއި ސަބްސިޑީ ދިނުމަށެވެ. މިކަމަށް 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ސަބްސިޑީއަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހިނގާފައެވެ.

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 3.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހިނގާފައެވެ. މިގޮތުން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓަށް 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިނގާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީއެސްއައިޕީ) އަށް 2.69 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައެވެ. އަދި ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑަށް 278.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޮނުވާފައިވާއިރު، 788.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް