ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 20:59
އެމްއެންޑީއެފުން މަގުތަކުގެ ފެން ހިއްކަނީ
އެމްއެންޑީއެފުން މަގުތަކުގެ ފެން ހިއްކަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަ ދިނުން
ރަށްރަށުގައި ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ޓީމުތަކެއް އެކުލަވައިލަނީ
 
ރަށު ފެންވަރުގައި ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ޓީމުގައި މެންބަރުން ހިމަނަންވާނީ އެ ރަށެއްގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން
 
ރަށުގެ އާބާދީއަކީ 10،000 މީހުންނަށްވުރެ އިތުރުނަމަ، 60 މެންބަރުން ތިބޭނެ

ރަށު ފެންވަރުގައި ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ޓީމުތަކާގުޅޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މި އުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ވިލުންވެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާވެގެންވާ ގައުމަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކާރިސާގެ ހާލަތުގައި އިޖާބަދިނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް، މީހުންގެ ފުރާނައާއި މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި، އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރަށު ފެންވަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ތަމްރީނާއި ހުނަރު ލިބިފައިވާ ގާބިލު ފަރާތްތަކެއް ހިމެނޭގޮތުން، ރަށު ފެންވަރުގައި ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ޓީމުތައް އެކުލަވައިލުމަށްޓަކައި، ކާރިސާއާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ގާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާއާއި 5 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެ ގާނޫނުގެ 28 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވައިލާފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރަށު ފެންވަރުގައި ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ޓީމުތައް އެކުލަވައިލުމުގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި؛ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގާ ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުން އަވަސްކުރުމާއި، ކާރިސާގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކާރިސާތަކަށް ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުމުގެ އިތުރުން، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް އާންމު ހާލަތަށް ރުޖޫއަވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އަދި ކާރިސާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ދިމާވާ ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުން އަވަސްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށް، ގެދޮރާއި މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، ރަށު ފެންވަރުގައި ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލާ ޓީމުތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައްވެސް މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރެއެވެ.

މި އުސޫލުގައި ވާގޮތުން, ރަށު ފެންވަރުގައި ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ޓީމުގައި މެންބަރުން ހިމަނަންވާނީ، އެ ރަށެއްގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުންނެވެ. އެގޮތުން، ޓީމުގައި މަދުވެގެން ހިމަނަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދުތައް މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ޓީމުގައި މަދުވެގެން ހިމަނަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު

  • ރަށުގެ އާބާދީއަކީ 10،000 މީހުންނަށްވުރެ އިތުރުނަމަ، 60 މެންބަރުން ހިމެނުން.
  • ރަށުގެ އާބާދީއަކީ 3000އާ 10،000އާ ދެމެދުގެ އާބާދީ އެއްނަމަ، 35 މެންބަރުން ހިމެނުން.
  • ރަށުގެ އާބާދީއަކީ 1000އާ 3000އާ ދެމެދުގެ އާބާދީ އެއްނަމަ، 25 މެންބަރުން ހިމެނުން.
  • ރަށުގެ އާބާދީއަކީ 1000 މީހުންނަށްވުރެ މަދުނަމަ، 15 މެންބަރުން ހިމެނުން.

ރަށު ފެންވަރުގައި ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުމުގެ ޓީމަށް މެންބަރުން ހަމަޖައްސަންވާނީ، 50 އިންސައްތަ އަންހެނުންނާއި 50 އިންސައްތަ ފިރިހެނުން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ސިޓީގެ ލެވެލްގައި ހިނގާ ކާރިސާތަކާއި ހާދިސާތަކުގައި އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަނުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ، ސިޓީގެ މޭޔަރެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލެއްނަމަ ނުވަތަ ރަށު ކައުންސިލެއްނަމަ، ކައުންސިލުގެ ރައީސެވެ. ރައީސް ނެތް ހާލަތެއްގައިނަމަ، ރައީސް ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސް ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.

މި އުސޫލުގައި ރަށު ފެންވަރުގައި އިޖާބަ ދިނުމުގައި ޓީމު ލީޑަރުގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ރަށު ފެންވަރުގައި އިޖާބަ ދިނުމުގައި ޓީމު މެންބަރުންގެ އާންމު މަސްއޫލިއްޔަތުގެ އިތުރުން, ރަށު ފެންވަރުގައި އިޖާބަދިނުމުގައި ޓީމު މެންބަރުންގެ ޒިންމާތައް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް