ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 22:20
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ އެޕިސޯޑުގެ ތެރެއިން
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 3 ވަނަ އެޕިސޯޑުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރާ 11 ބައިވެރިން އިއުލާންކޮށްފި
ވަނަތައް ހާސިލްކުރި ބައިވެރިންނަށް މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް، ބެސްޓް ބައި މޯލްޑިވްސް، އަދި ޕޮއިސް ޕަރފިއުމްސްގެ ފަރާތުން ވަނީ އިނާމު ހުށަހަޅާފައި
މުބާރާތުން މި ރޭ 4 ބައިވެރިން ވަނީ ވަކިވެފައި
މުބާރާތުގެ 1 ވަނައަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ، ދެވަނައަށް 1 ލައްކަ ރުފިޔާ، އަދި ތިންވަނައަށް 75000 ރުފިޔާ ލިބޭނެ

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް ކަމަށްވާ "ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރާ 11 ބައިވެރިން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އޮތް މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ އެޕިސޯޑުގައި، މުބާރާތުގެ ކުރިއަށް އޮތް ބުރަށް ދަތުރުކުރާ ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ

1) އަބްދުﷲ ތާލިބު، މަރަދޫ

2) އަހުމަދު ސުޖާއު، ހއ. ހޯރަފުށި

3) މުހައްމަދު ސާއީ މުބާރިކް، ނ. ހޮޅުދޫ

4) މަރިޔަމް މާއިސާ އިބްރާހީމް، ރ. ކަނދޮޅުދޫ

5) މުހައްމަދު މުސްތަފާ، ބ. އޭދަފުށި

6) ޔައީޝް މުހައްމަދު ނިޔާޒް، މާލެ

7) މަރިޔަމް އަރީން އީސާ، ކ. ކާށިދޫ

8) މަރިޔަމް ޒަހުވާ އާދިލް، މާލެ

9) ފާތިމަތު ތުގާ ހަލީމް، މާލެ

10) ދަހްލާން މުހައްމަދު ރިޒާ، ށ. ފުނަދޫ

11) އާމިލާ މުހައްމަދު، މ. މުލައް

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 15 ވަނަ ބައިވެރިއަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ އިޖާޒަތު ހަމޫދާ އަބްދުﷲ، ޅ. ނައިފަރެވެ. އަދި ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 14 ވަނަ އާސިމާ އާދަމް، ދ. ކުޑަހުވަދޫ ހާސިލްކުރިއިރު، މުބާރާތުގެ 13 ވަނަ ހާސިލްކޮށްފައި ވަނީ ލިޔޫޝާ ހަސަން، ފ. ނިލަންދޫއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ 12 ވަނަ ހާސިލްކޮށްފައި ވަނީ އާއިޝަތު ޝަރުފާ، ހއ.ހޯރަފުށިއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މި ވަނަތައް ހާސިލްކުރި ބައިވެރިންނަށް މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް، ބެސްޓް ބައި މޯލްޑިވްސް، އަދި ޕޮއިސް ޕަރފިއުމްސްގެ ފަރާތުން ވަނީ އިނާމު ހުށަހަޅާފައެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:30ގައި ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދޭ މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އަލްގާރީ އިބްރާހީމް ޝިފާއުއާއި އަލްގާރީ މުހައްމަދު ތައުފީގާއި އަލްގާރީ އަބްދުލް ވާހިދު އަބްދުﷲ، އަދި އައްޝައިޚް ނަސްރުﷲ އަލީއެވެ.

6 އެޕިސޯޑަށް ކުރިއަށް މި މުބާރާތަކީ އަގުހުރި އިނާމުތަކަކާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތުގެ އެއްވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 3 ލައްކަ ރުފިޔާ، ދެވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 1 ލައްކަ ރުފިޔާ، އަދި ތިންވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 75000 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް