ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 07:29
ރަޝިޔާގެ ބައެއް އެތުލީޓުން
ރަޝިޔާގެ ބައެއް އެތުލީޓުން
ޓްވިޓަރ
އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް 2024
ރަޝިޔާގެ އުންމީދަކީ އަންނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްގެ ކުރިން އެ ޤައުމުގެ އެތުލީޓުންނަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް މުރާޖާ ކުރުން
 
ރަޝިޔާގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ އިތުރުން ރަޝިޔާގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ އާއި އާންމު ޖަމިއްޔާތަކުން އެ ޤައުމުގެ އެތުލީޓުންނަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭތޯ ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަ

އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގައި އޮންނަ އޮލިމްޕިކްސްގެ ކުރިން ރަޝިޔާގެ އެތުލީޓުންނަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް މުރާޖާ ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ކުޅިވަރު މިނިސްޓަރު އިގޯ ލެވިޓިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރަޝިޔާ އިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުން އައި ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން، ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު އިދާރާތަކުން ވަނީ އެ ޤައުމާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ޔުއެފާ) އާއި ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން ވަނީ ރަޝިޔާގެ ޤައުމީ ޓީމާއި، އެ ޤައުމުގެ ކުލަބުތައް ވެސް ސަސްޕެންޑުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ (އައިއޯސީ) އިން ވެސް ވަނީ ރަޝިޔާގެ އެތުލީޓުނަށް ގޭމްސްތަކުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އަންނަނީ ބައެއް ގޭމްސްތަކުގައި އެ ޤައުމުގެ އެތުލީޓުންނަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެމުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރަޝިޔާގެ ކުޅިވަރު މިނިސްޓަރު ލެވަޓިން ވިދާޅުވީ، ގިނަ ޤައުމުތަކުން ރަޝިޔާ އަށް ތާއީދު ކުރާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެންމެހައި މުބާރާތްތަކުގައި ރަޝިޔާގެ ޓީމުތަކާއި، އެތުލީޓުން ބައިވެރިވުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތީގައި އޮތް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކުރިއަށް ދެވޭނެ އެންމެހައި މަގަކުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަަމަށެވެ. ލެވެޓިން ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ އިތުރުން ރަޝިޔާގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ އާއި އާންމު ޖަމިއްޔާތަކުން އެ ޤައުމުގެ އެތުލީޓުންނަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭތޯ ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަޝިޔާގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ ރައީސް ސްޓެނިސްލާވް ޕޮޒްޑްނިޔާކޯވް ވިދާޅުވީ، ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅު މީހުން ވެސް މިއަދު ޤަބޫލު ކުރާ ހަގީގަތަކީ އެ ޤައުމާ ދެކޮޅަށް މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް މުރާޖާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއީ ނުހައްގުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަމުގައި އެންމެންގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތް ނަމަވެސް، ފިޔަވަޅުތައް ލުއި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގައި ދެން ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ޕޮޒްޑްނިޔާކޯވް ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރު އޮންނަ އޮލިމްޕިކްސްގެ ކުރިން އައިއޯސީން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކަން ލުއި ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ނުހައްގު ފިޔަވަޅުތައް އައިއޯސީން މުރާޖާ ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވެސް އޮތް ކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ އިސް ފަރާތްތައް މިފަދައިން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާއިރު، އައިއޯސީގެ ރައީސް ތޯމަސް ބާކް ވިދާޅުވީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮން އެތުލީޓުންނެއްތޯ ނިންމުމުގެ ޒިންމާ ކުޅިވަރު ޖަމިއްޔާތަކަށް އޮންނަންވާނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ސަބަބުން ނޫން ކަމަށާއި އެކަން އޮންނަން ވާނީ ކުޅިވަރުގެ މޮޅުކަމަށް ބަލައިގެން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އިވެންޓްތައް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތްތަކާއި ސްޕޯޓްސް ފެޑެރޭޝަންތަކަށް އަމަލުކުރަންޖެހޭ ލަފާތަކުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާ އާއި ބެލަރޫސްގެ އެތުލީޓުންނަށް ވާދަކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ނިއުޓްރަލްގެ ގޮތުގައި، ދިދައެއް ނުވަތަ ލަވައެއް (ޤައުމީ ސަލާމް) ނެތި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް