ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 11:04
ޢުމުރުން އެންމެ 21 އަހަރުގައި، ރައްޔާން އަލްޝަބްލް، ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި ސޫރިޔާ ދޫކޮށް އެ ޤައުމުން ފޭބީ، ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅެން ބޭނުން ނުވާތީ
ރައްޔާން އަލްޝަބްލް
އުފަން ސޫރިޔާގައި ރެފިއުޖީއެއް، ޖަރުމަނުގައި މޭޔަރެއް!
 
8 އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެވެސް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔާން މިވަނީ، ޖަރުމަނުގެ ދެކުނުގެ އަށެއްގެ މޭޔަރުކަންވެސް ހޯދާފައި
 
ޢުމުރުން 29 އަހަރުގެ ރައްޔާން އަލްޝިބްލް، ސޫރިޔާގެ ދޫކޮށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި ހިޖުރަ ކުރީ 2015 ވަނަ އަހަރު

ސޫރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރު އަލް-އަސަދުގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އެ ޤައުމުގައި ފެށި މުޒާހަރާތައް، ހަނގުރާމައަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކައަކީ އާ ވާހަކައަކަށް ނުވާނެއެވެ. ސޫރިޔާގައި ދިގުލާ ގޮސްފައިވާ ހަނގުރާމައަކީ މި ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދުނިޔެ ދުށް، އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ހަނގުރާމައެވެ. އެތައް ސަތޭކަ ހާސް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި ގޮސްފައި ވާ އިރު، އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލި، ރެފިއުޖީންނަށް ވިއެވެ.

Advertisement

ޢުމުރުން 29 އަހަރުގެ ރައްޔާން އަލްޝިބްލް، ސޫރިޔާގެ ދޫކޮށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި ހިޖުރަ ކުރީ 2015 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާ ވަޒަންވެރިވީ ޖަރުމަނުވިލާތުގައެވެ. މިއަދު އެއީ ޖަރުމަނުވުލާތުގެ ރަށްވެއްސެކެވެ. 8 އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެވެސް ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔާން މިވަނީ، ޖަރުމަނުގެ ދެކުނުގެ އަށެއްގެ މޭޔަރުކަންވެސް ހޯދާފައެވެ. މިއަދު އޭނާއަކީ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ 1900 އެއްހާ މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އޯސްޓެލްހައިމް އަވަށުގެ މޭޔަރެވެ. ރައްޔާންއަކީ ގްރީން ޕާޓީގެ މެންބަރެއް ނަމަވެސް، މޭޔަރަކު ހޮވުމަށް، އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންތިޚާބުގައި އޭނާ ވާދަ ކުރީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ކަންދިމާކުރި ގޮތުން މިހާތަނަށްވެސް މިއީ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނޫން. އެކަމަކު، އަސްލުވެސް މީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް. އާދީއްތަ ދުވަހު ވެދިޔަ ކަންތަތަކުން މުހިންމު ސިގުނަލެއް ދޭ. ވަރަށް ސާފު ސިގުނަލެއް. ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރިތަނުން އަހަރެން ބުނެފިން އެހެން. އޯސްޓެލްހައިމްއިން ވަރަށް ސާފު ސިގުނަލެއް ދީފި. އެއް ގޮތަކުން ބަލަންޏާ، އޯސްޓެލްހައިމްގެ ނިންމުމަކީ ތާރީޚީ ނިންމުމެއް. މީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ، އަދި އެކަކު އަނެކަކު ބަލައިގަނެގެން އުޅޭ ދުނިޔެއެއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްދޭ ސިގުނަލެއް.
ރައްޔާން އަލްޝިބްލް؛ ޖަރުމަނު އަވަށެއްގެ އިންތިޚާބީ މޭޔަރ

އޯސްޓެލްހައިމް އަވަށުގެ މޭޔަރުކަން ރައްޔާން ކަށަވަރު ކުރީ، ވޯޓު ދިން މީހުންގެ 55.41 ޕަސެންޓް ހޯދައިގެންނެވެ.

އަހަރެންގެ މައިންބަފައިންވެސް ތިބީ އުފަލުންފޮޅިފަ. މީ އެމީހުން ހީވެސް ކުރި ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން. މިތާ ކެމްޕޭން ކުރާކަން އެމީހުންނަށް އެނގޭނެ. މައިންބަފައިންނާ ގުޅާ ހަދާކަށް މާ ގިނަ ވަޤުތެއްވެސް ނުވިވިއްޔާ އަހަންނަކަށް. އެކަމަކު، މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވެދާނެ ކަމަށް އެމީހުން ހީވެސް ނުކުރާނެހެން ހީވަނީ.
ރައްޔާން އަލްޝިބްލް؛ ޖަރުމަނު އަވަށެއްގެ އިންތިޚާބީ މޭޔަރ

މިހާރުވެސް އިދާރީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ރައްޔާން، މޭޔަރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރަން ތާވަލު ކޮށްފައި ވަނީ ޖޫން 18 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. އެނާގެ މޭޔަރު ކަމުގެ ދައުރަކީ 8 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކެވެ. ރައްޔާން ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާ ކުރަންޖެހޭ ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

އޯސްޓެލްހައިމްގަ ކުރަން ޖެހޭ ބައިވަރު ކަންކަން އެބަހުރި. ކުޑަކުދިންނާއި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާ ގުޅޭ ކަންކަން. މިހާރަށްވުރެ ދިރުން ހުރި އަވަށު މަރުކަޒެއް ތަރައްޤީ ކުރުމާ، އަވަށުގެ މީހުންނަށް ޛަރޫރީ ސަމާނު ކަށަވަރުކޮށްދިނުން ކަހަލަ ކަންކަން ހިމެނޭ. ސުޕަރމާޓެއްވެސް އަދި އަންނަން އޮތީ. މިކަންކަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުން މުހިންމީ.
ރައްޔާން އަލްޝިބްލް؛ ޖަރުމަނު އަވަށެއްގެ އިންތިޚާބީ މޭޔަރ

ސޫރިޔާއަށް އުފަން ރައްޔާންއަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގައި މިއަދު ރެފިއުޖީއެއް ނަމަވެސް، ޖަރުމަނުގެ އަވަށެއްގެ މޭޔަރެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު އޭނާއަށް ތަޢުރީފު އޮހެނީއެވެ.

މި އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބައެއް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވިހެން މަށަށް ހީވަނީ. އެކަމަކު ތެދެއް، މީ ޑިމޮކްރަޓިކް ނިންމުމެއް. އިންތިޚާބު ތެރޭގަވެސް ކަލޭމެންނަށް ފެންނާނެ، އަލްޝިބްލްގެ ޝަޚްސު. ހުރިހާ ކަމަށްވެސް މަރުޙަބާ ކިއާ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމުގެ ފިކުރެއްގަ ހުރީ. މިހާރުވެސް އޭނައާ ބެހޭ ގޮތުން މިތާ މީހުން ދެކެނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް.
އެވާލްޑް ކެޕްލާ-ސްޓޭއިންހޯޒަރ؛ ޖަރުމަނު ރައްޔިތެއް

ޢުމުރުން އެންމެ 21 އަހަރުގައި، ރައްޔާން އަލްޝަބްލް، ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި ސޫރިޔާ ދޫކޮށް އެ ޤައުމުން ފޭބީ، ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅެން ބޭނުން ނުވާތީއެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރަކީ އެތައް ސަތޭކަ ހާސް ރެފިއުޖީންނެއް، ޖަރުމަނުވިލާތަށް ދަތުރު ކުރި އަހަރެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ސޫރިޔާގެ ހަނގުރާމައިން ސަލާމަތްވުމުގެ ބޭނުމުގައި ޖަރުމަނުވިލާތަށް ހިޖުރަ ކުރި މީހުންނެވެ.

މެޑިޓަރޭނިއަން ކަނޑު ހުރަސްކޮށް، ޖަރުމަނުވިލާތަށް އެތެރެވި ރައްޔާން ވަނީ، ޖަރުމަނު ބަސް ދަސްކޮށް، އިދާރީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރުމާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްވެސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ރަށްވެހިކަން ހޯދުމަށްފަހު، އޭނާ މަސައްކަތް ކުރީ ލޯކަލް ކައުންސިލްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް