ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 13:38
ހާރުކެއުމުގައި ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް އަދި ފައިބަރ އެކުލެވިގެންވާ ކާނާ ހިމެނުމުން މުހިންމު
ހާރުކެއުމުގައި ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް އަދި ފައިބަރ އެކުލެވިގެންވާ ކާނާ ހިމެނުމުން މުހިންމު
ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް
ފައިދާ ހުރި ހާރުކެއުން
ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ހާރުކެއުން - ގިނައިރު ހަކަތަ ދަމަހައްޓައިދޭ ކެއުމެއް
 
ހާރުކާއިރު ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ކެއުން މުހިންމު ވާ ފަދައިން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކެއުމާއި ދުރުހެލިވުން ވެސް މުހިންމު
 
ގިނަ އަދަދަކަށް ލޮނާއި ހަކުރު އެކުލެވިގެންވާ ކާނާ ހާރުކެއުމުގައި ހިމެނުމަކީ ހަށިގަނޑުން ފެންމަދުވެ ކަރުހިއްކުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާ ކަމެއް

ރޯދަ ހިފުމުގެ ކުރިން ހާރު ކެއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ހަށިގަނޑަށް ފާއިދާ ހުރި ކަނާ ހާރުކެއުމުގައި ހިމެނުމަކީ ދުވާލު ރޯދައަށް ހުންނަ އިރު ހަށިގަނޑަށް ލިބެން ޖެހޭ ހަކަތަ ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ވީމާ މި ރިޕޯޓް ޚާއްސަ ކޮށްފައި މިވަނީ ހާރު ކެއުމުގައި ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ހިމެނުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ ހާރު ކެއުމުގައި ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ދިޔާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމެވެ. ސަބަބަކީ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ދިޔާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުން ރޯދަ އަށް ހުންނަ އިރު ހަށިގަނޑުގައި ފެން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެހީތެރި ވެދެއެވެ. އެގޮތުން ފެން، ކިރު، ފްރެޝް ޖޫސް އަދި ސްމޫތީ ފަދަ ބާވަތެއް ބޭނުން ކޮށްލުން މުހިންމުއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެނުގެ ތެރެއަށް ލުނބޯ ފަނި ނުވަތަ އެޕަލް ސިޑާރ ވިނެގާރ އަޅައި އެ ބޭނުންކުރުމުން ހަޖަމް ކުރުމުގައި އެހީވެދީ މެޓަބޮލިޒަމް ބޫސްޓް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

މިއާއެކު، ހާރުކެއުމުގައި ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް އަދި ފައިބަރ އެކުލެވިގެންވާ ކާނާ ހިމެނުމުން ރޯދަ އަށް ހުންނަ އިރު ހަށިގަނޑުގައި ހަކަތަ ދަމަހައްޓައިދީ ބަނޑުހައިކަން ކަނޑުވައިދޭން އެހީތެރިވެދެއެވެ. އެގޮތުން ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް އަދި ފައިބަރ އެކުލެވިގެން ވާ ބާވަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ހޯލް ގްރެއިން ޕާން، އޯޓްސް، މޭވާ އަދި ތަރުކާރީ ހިމެނެއެވެ. މި ބާވަތްތަކަކީ ހަށިގަނޑަށް ބެނުންވާ ތަފާތު ގިނަ ވިޓަމިންސް އާއި މިނެރަލްސް ހަށިގަނޑަށް ފޯރުކޮށްދޭ ބާވަތްތަކެވެ.

އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ޕްރޮޓީންސްް އަކީ ހަށިގަނޑުގެ ޓިޝޫސްތައް އުފައްދާ ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީ ތެރިވެދޭ އެއް މާއްދާއެވެ. އެހެންކަމުން ހާރުކާއިރު ޕްރޮޓީންސް އެކުލެވިގެންވާ ގިނަ ބާވަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ކުކުުޅު، މަސް، ބިސް، ޗީޒް، ޔޯގަރޓް، ބަދަނުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

ގިނަ އަދަދަކަށް ލޮނާއި ހަކުރު އެކުލެވިގެންވާ ކާނާ ހާރުކެއުމުގައި ހިމެނުމަކީ ހަށިގަނޑުން ފެންމަދުވެ ކަރުހިއްކުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ އެދެވިގެންވަނީ ހާރުކާއިރު ފޮނި ބުއިންތަކާއި، ކޮފީ، ތައްޔާރީ ކާނާ، ތެލުލި ކާނާ އަދި ލޮނުގަދަ ކާނަ ވީހާވެސް ބޮޑަށް މަދުކޮށްލުމެެވެ. މިފަދަ ކާނާއިން ރޯދައަށް ހުންނަ ވަގުތު އެނާރޖީ ކްރޭޝް ވުމަށް މަގުފަހިވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ މުހިންމު އެއްކަމަކީ، ހާރުކާއިރު ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ކެއުން މުހިންމު ވާ ފަދައިން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ކެއުމާއި ދުރުހެލިވުން ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެވެ. ސަބަބަކީ، މާގިނަ އަދަދަކަށް ކެލޮރީސް ނުވަތަ ސަރުބީ ގިނަ ބާވަތްތައް ކެއުމުގެ ހިމެނުމުން އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ގޭސް މައްސަލަ ޖެހުމާއި ކާނާ ހަޖަމްވުމުގެ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެ، ރޯދަ އަށް ހުންނަ އިރު ތަފާތު އެކި އުނދަގޫ ތައް ކުރިމަތިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެހެންކަމުން ރޯދަމަހު އެންމެ އެދެވިގެންވަނީ އެއްފަހަރާއި ގިނަ ކާތަކެތި ކެއުމުގެ ބަދަލުގައި މަދުމަދުން ހަށިގަނޑަށް ވަގުތު ދެމުން ކެއުމެވެ.

އެހެންކަމުން، ރަނގަޅަށް ބެލެންސް ކުރެވިފައިވާ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކެއުމަކަށް ހާރު ކެއުން ހެދުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި ހަކަތަ ދަމަހައްޓައިދީ ރޯދަ ހިފައިން ހުރުމުގައި ފަސޭހަތައް ލިބިދޭ ކަމެކެވެ. ވީމާ، ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާވަރަށް ދިޔާ ތަކެތި ބޭނުން ކޮށް، ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް އާއި ފައިބާރ އަދި ޕްރޮޓީންސް ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ހާރުކެއުމުގައި ހިމަނައި، ގިނަ އަދަދަކަށް ހަކުރާއި ލޮނު އެކުލެވޭ ކާނަ އާއި ދުރުވުން މުހިންމެވެ.

މިފަދަ ސިއްހަތައް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ހިމަނައިގެން ކޮންމެ މީހަކަށް، އެމީހަކަށް އެންމެ އެކަށޭނެހެން ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ޑައެޓް އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ތަޖްރިބާކާރު ޑޮކްޓަރެއްގެ އެހީ ނުވަތަ ލަފާ ހޯދުން ވަރަށް މުހިންމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް