ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 13:09
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން
ރާއްޖެއެމްވީ
ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލި
ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން
 
މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވަމުންދަނީ ރުށްތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުން

ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުން މި ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޑރ. ހުސައިން ވިދާޅުވީ ބަލި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ހުރި ލުނބޯ ގަސްތައް ނެތިގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މީގެ 20 ނުވަތަ 25 އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ހިނގި ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ބަލިތައް އަންނަނީ ބޭރު ޤައުމުތަކުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޑރ. ހުސައިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް އެކިކަހަލަ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ގެންނައިރު އެއާއެކު އެކި ވައްތަރުގެ ބަލިތައް ވެސް ގެނެވޭކަމަށެވެ. އެ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާ ކަމަށާއި އެތަކެތި ގެންނަ ގޮތަށް، ނުދޮވެ އާންމުންނަށް ވިއްކާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޑރ. ހުސެއިން ވިދާޅުވީ މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވަމުންދަނީ ރުށްތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުން ކަމަށާއި މީހުން ހައްދާ ދަނޑުތަކާއި ގަސްތައް ހަލާކުވެދަނީ މިކަހަލަ ބަލިތައް ޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

ސޮލައިޓް ރެސްޓޯރެންޓްގައި މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުން އޭޕްރިލް 5 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދާނީ އޭޕްރިލް 6 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ގަސްތަކަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، މި މައްސަލައަށް ދެމެހެއްޓެނެވި ހައްލެއް ހޯދުމާއި ޕްލާންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެކްޓާއި އޭގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތައް މުރާޖާއާކޮށް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމެވެ.

ގަސްގަހަށް ބަލި ޖައްސާ ޖަރާސީމު 52 ބާވަތެއް ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާއިރު ގަސްގަހަށް ބަލި ޖައްސާ ފަނިފަކުސަގެ 55 ބާވަތެއް ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ރުއްރުކާއި ގަސްތަކުގައި އަށަގަންނަ ނުރައްކާތެރި އައު ބައްޔެއް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މާރޗް މަހު އެދިފައެވެ. ބައްޔާމެދު ގަސްވިއްކާ ފަރާތްތަކުންނާއި، ގަސް ގަންނަ ފަރާތްތަކުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުވުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ގަހާއި ގަހުގެ ބައިތައް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް ގެންދާނަމަ، ދަނޑުތަކާއި ދުރުގައި ވަކިތަނެއްގައި ގަސްތައް ބަހައްޓާ، މި ބަލީގެ އަލާމާތެއް ނެތްކަން ކަށަވަރު ވަންދެން ބެހެއްޓުމަކީ ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޯޓުތަކެއް ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި
"ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔާފާރި ތަރައްޤީކުރަން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަމަކީ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަމާޒުކޮށް އުފެއްދުންތައް އުފެއްދުން"
ސަރުކާރުން މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކުރީ އެންމެ އަވަހަށް ފުރުސަތު ލިބުމުން: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު
މާވަށުގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި
މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ވީ.އެލް.ޑީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ކުރިން ހަރުކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ އެކަން އެންގުމަށް އެދިއްޖެ
18 މީޓަރު ހަމަވާ އުޅަނދުތަކުގައި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ހަރުނުކުރާނަމަ، ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް އޮޑިޓަރުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
މިފްކޯ އިން ތައިލެންޑަށް ވިއްކާ މަހުގެ ހިސާބުތަކަކީ މިނިސްޓްރީން އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތެއް ނޫން - ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ