ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 17:46
ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް އިރާނުން އުފައްދާފައިވާ ޝާހިދު ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދީފައި
ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް އިރާނުން އުފައްދާފައިވާ ޝާހިދު ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދީފައި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަނެއްކާވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑްރޯން ހަމަލާތަކެއް
 
ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ، ޔޫކްރެއިންގެ އޮޑެސާ ސަރަހައްދަށް ރަޝިއާއިން 17 ޑްރޯން ހަމަލާ ފޮނުވާލާފައިވޭ
 
މިހަމަލާތައް ފޮނުވާލާފައި ވަނީ އެޒޮވް ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން
 
މިހަމަލާތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނޭ

ރަޝިއާއިން އަނެއްކާވެސް ޔޫކްރެއިނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑްރޯން ހަމަލާތައް ދީފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް އިރާނުން އުފައްދާފައިވާ ޝާހިދު ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާދީފައެވެ.

އެގޮތުން، ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ، ޔޫކްރެއިންގެ އޮޑެސާ ސަރަހައްދަށް ރަޝިއާއިން 17 ޑްރޯން ހަމަލާ ފޮނުވާލާފައިވާކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބުނެއެވެ. އަދި އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެ 17 ޑްރޯންގެ ތެރެއިން 14 ޑްރޯނެއް ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ބުނެއެވެ.

ޓެލެގްރާމް މެދުވެރިކޮށް މިހަމަލާތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރަމުން ޔޫކްރެއިިން އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ މިހަމަލާތައް ފޮނުވާލާފައި ވަނީ އެޒޮވް ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުންކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިޑްރޯންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޑްރޯން ހަމަލާ އޮޑެސާގެ ވިޔަފާރި އިމާރާތަކަށް އަމާޒުވެ، އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވިކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެ އަލިފާންގަނޑު ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވުމުގެ ކުރިން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ.

ރަޝިއާގެ މިހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގައި މިހަމަލާތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
33%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް