ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 17:35
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ޕްރޮމޯޝަން ހިންގައިގެން ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަނ
ޕްރޮމޯޝަންގެ ފޯރި ގަދަވެ، ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުވަން ވެސް "ޕްރޮމޯޝަން"!
 
ޚިދުމަތްތަކަށް އަގު ނުދައްކައިގެން ނޫނީ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާތީ ޕްރޮމޯޝަންތައް ހިންގުމަކީ ކުރިން ކުރަމުން އައި ކަމެއް ނޫން

ކުރިން އަޑު އަހަނީ ވިޔަފާރިތަކުން ކަނޑައަޅާ ވަކި އަދަދަކަށް ފައިސާ ހޭދަކޮށް، ވިޔަފާރިކުރުމުން އެ ވިޔަފާރިތަކުން ބާއްވާ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭ ވާހަކައެވެ. ކުރިން އަޑު އަހަނީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީގެން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ލިބޭ ވާހަކައެވެ. ރަމަޟާން މަހާއި އަހަރު ފެށުމާއި އެ ނޫނަސް އެކި މުނާސަބަތުތަކާއި ދުވަސްތަކާއި ދިމާކޮށް ޕްރޮމޯޝަންގެ ވާހަކަ އިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް، ނޫނީ ތިމާ ހޯދާ ޚިދުމަތެއްގެ އަގު ނުދައްކައިގެން ޕްރޮމޯޝަންތައް ހިންގުން މިއީ އާ ކަމެކެވެ. މި އިހަކަށް ދުވަހު ބަރާބަރަށް ކުލި ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އުމްރާ ދަތުރުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އާބަންކޯއިން ވަނީ ފަށާފައެވެ. 'ޕޭ އެންޑް ވިން'ގެ ނަމުގައި ހިންގާ މި ޕްރޮމޯޝަން އަކީ އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓުތައް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުލި ދައްކާ އަދި އެއްވެސް އޯވަޑިއުއެއް ނެތް ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ކޮންމެ ތިން މަހަކުން މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތު ނަގަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ސޯޝަލް ހައުސިން އަކީ ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެގެން ކުލި ދައްކާ ގޮތަށް ހޯދާ ޚިދުމަތެކެވެ. އަދި ކުލި ދައްކާ ނިމުމުން ދިރިއުޅޭ ތަން މިލްކުވީއެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރު މިފަދަ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ބަރާބަރަށް ކުލި ދައްކަމުން ނުދާތީ އެއީ އެފަދަ އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން އޮތް ގޮންޖެހުމެކެވެ. ކުލި ނުދައްކައިފި ނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވެ ދެ ފަރާތުން އިގުރާރުވި ނަމަވެސް ކުލި ނުދައްކައިގެން އެންމެ ފަހުން މި ޖެހެނީ އެކަން ކުރުވަން ޕްރޮމޯޝަނެއް ބާއްވާށެވެ.

އެކަމަކު މިއީ އާ ސަގާފަތެއްގެ ފެށުން ބާއޭ ހިތަށް އަރައެވެ. އެއީ މި ޕްރޮމޯޝަނާއި އެކު އިވުނު އަނެއް ވާހަކަ އަކީ ސައިކަލުގައި އެއްޗެހި ހަމަ ނަމަ، ވައުޗރ އެއް ދޭ ވާހަކައެވެ. ޓެކްސް ބަރާބަރަށް ދެއްކުމުން ވެސް ޕްރޮމޯޝަންއެކެވެ. ގަވާއިދުން ސައިކަލު ފީ ދެއްކުމުން ވެސް ޕްރޮމޯޝަންއެކެވެ. މިހެން ގޮސް ދެން ކިޔާނެކަމެއް ނެތެވެ. ކުރުން ލާޒިމް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުވޭނީ އިތުރު އެއްޗެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުންމީދާއި އެކުގައިތޯއެވެ.

ދެން ވެމްކޯ އާއި ޔުޓިލިޓީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބަރާބަރަށް ކުލި ދައްކާ ނަމަ އެކަމަށް ވެސް އިނާމެއް ދޭންވީތޯއެވެ؟ މި ދައްކަނީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުވަން ޕްރޮމޯޝަނާއި ލަކީޑްރޯގެ އެހީ ހޯދަން ޖެހޭ ވާހަކައެވެ.

އެކަމަކު ގޭގެ ވެރި މީހާ އަށް ގޭގެ ކުލި ބަރާބަރަށް ނުދައްކައިފި ނަމަ އާއްމު އުސޫލުން އެ މީހާ ޖެހޭނީ ގެއިން ނުކުންނާށެވެ. އެކަމަކު ދައުލަތުން ކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭ ނަމަ އެކަން އެ މަގުން ނުކުރެވެއެވެ. ދެން ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް ޕްރޮމޯޝަން ބާއްވަންވީހެއްޔެވެ؟ މަގުމަތީގައި ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އުޅޭ ނަމަ އެ ބަޔަކަށް ވެސް ހަދިޔާ އެއް ދޭން ވީހެއްޔެވެ؟ ކުށްވެރިވާ ގޮތް ދޫކޮށް ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އޮތް ހަމައެކަނި މަގަކީ ޕްރޮމޯޝަން ކަމަށް ވީމަ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯއެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
67%
0%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް