ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 13:35
ހިޖާބު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރާ މީހުންނަށް، ލައިވްއެއްގައި ރައްދު ދެއްވަމުން ރައީސީ ވަނީ، އީރާނުގައި ހިޖާބު އެޅުމަކީ މިހާރު ޤާނޫނާ ގުޅިފައި ވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
އީރާނުގައި ބުރުގާ އެޅުން ލާޒިމުކުރުން
އީރާނުގައި ބުރުގާ އެޅުން ޤާނޫނުން ލާޒިމުކޮށް، ބުރުގާ ނާޅާ މީހުންނާ ކުރިމަތިލާން ގޮވާލައިފި!
 
އީރާނުގައި ޝީޢީންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ބޮޑު ސިޓީއެއްގެ ފިހާރައެއްގެ ކައިރީގައި ބުރުގާ ނާޅާ ތިބި އަންހެނުންތަކެއްގެ ގަޔަށް، ފިރިހެނަކު ޔޯގަޓް ޖަހާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ ވައިރަލްވެފައި
 
އީރާނުގެ ޤާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ބުރުގާ ނުވަތަ ހިޖާބު އެޅުން ނޫން ގޮތެއް އެ ޤައުމުގެ އަންހެނުންނަށް ނެތް

މުސްލިމް އަންހެނާގެ އައުރަކީ ކޮބައިކަން އިސްލާމް ދީނުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދީފައި ވާ އިރުވެސް، ހުޅަނގުގެ ލާދީނީ ފިކުރުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ މަގުން ކަސިޔާރުވެގެންދާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. އިންސާނީ ޙައްޤާއި ޒާތީ މިނިވަންކަމުގެ ނަމުގައި، ދީނީ ވާޖިބުތަކަށް ފުރަގަސްދޭ މީހުންގެ ޢަދަދުވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް، ސީދާ މަގުން ކަސިޔާރު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ނަގާ ކިއަން ތިބެނީ ހުޅަނގުގެ ޣައިރު މުސްލިމުންނެވެ. އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއިން މި ފަހުން އެންމެ ގަދަވެގެން ދިޔަ އެއް އަޑަކީ އީރާނުގައި ބުރުގައި އެޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިނގާދިޔަ ކަންތަކުގެ އަޑެވެ.

އީރާނުގެ ޤާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ބުރުގާ ނުވަތަ ހިޖާބު އެޅުން ނޫން ގޮތެއް އެ ޤައުމުގެ އަންހެނުންނަށް ނެތް ކަމަށް، އީރާނުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސީ މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައި ވާ އިރު، އީރާނުގައި ޝީޢީންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ބޮޑު ސިޓީއެއްގެ ފިހާރައެއްގެ ކައިރީގައި ބުރުގާ ނާޅާ ތިބި އަންހެނުންތަކެއްގެ ގަޔަށް، ފިރިހެނަކު ޔޯގަޓް ޖަހާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ ވައިރަލްވެފައެވެ.

އީރާނުގެ ކުރުދީންނަށް ނިސްބަތްވާ، ޢުމުރުން 22 އަހަރުގެ އަންހެނަކު، އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ނިވާ ކޮށްފައި ހުރި ގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ކަމާ ބެހޭ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ވަނިކޮށް، ކުށްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ހާދިޘާއާ ގުޅިގެން ހޫނުވި މަސްރަޙަށް އަދިވެސް ފިނިކަމެއް ނުލިބެއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އެ ހާދިޘާއަށް ފަހު، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ އަންހެނުން ދަނީ ބުރުގާ އެޅުމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެ، މުޒާހަރާވެސް ކުރަމުންނެވެ. މުޒާހަރާތައް ކޮށް، މިނިވަންކަމުގެ ނަމުގައި އިސްލާމީ އަޚުލާޤު ވެއްޔާ މޮޑެލަން ހިތްވަރު ދެނީ ލާދީނީ ފިކުރުގެ މީހުން ކަމާ މެދު ދެބަސްވެވޭކަށް ނެތެވެ.

ފިހާރައެއްގެ ތެރޭގައި ބުރުގާ ނާޅާ ތިބި 2 އަންހެނެއްގެ ބޮލަށް ޔޯގަޓް އޮއްސާލާ މަންޒަރު، ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ފެނެއެވެ. އެއީ މަންމައަކާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ހާދިޘާ ހިނގާފައި ވާ ކަމަށް ބެލެވެނީ އީރާނުގެ އިރު އުތުރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށް ވާ ޝަންދީޒްގައެވެ.

Advertisement

ޝަންދީޒްގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ، ޔޯގަޓް ޖެހި ފިރިހެން މީހާ ހޯދަން ޢަމުރު ނެރެފައެވެ. އަދި އެ ދެ އަންހެނުން ހޯދަންވެސް ޢަމުރު ނެރެފައި ވާ ކަން ފާހަގަ ކުރަންޖެހެއެވެ. އެ ދެ އަންހެނުން ހޯދަން ޢަމުރު ނެރެފައި ވަނީ، އީރާނުގައި ހެދުން އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވައިދުތަކާ ޚިލާފުވުމުގެ ކުށުގައެވެ.

ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނި ގޮތުގައި، ޔޯގަޓް ހަމަލާ ދިން ފިރިހެން މީހާއާ ކުރިމަތިލި ފިހާރައިގެ އޯނަރަށް މިހާރު އިންޒާރު ދީފައި ވާނެ ކަމަށެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ މަޢުލޫމާތާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރޒްއިން ރިޕޯރޓް ކޮށްފައި ވާ ގޮތުގައި، އެ ފިހާރަ މިހާރު ހުރީ ބަންދުވެސް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބާޠިލު ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި އެމީހާގެ ފަރާތުން، ކޯޓަށް ބަޔާނެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

ހައްޔަރު ކުރިއަސް ހެޔޮކަމަށް، އައުރަ ނިވާ ނުކޮށް އީރާނުގެ ވިޔަފާރި މޯލްތަކާއި، ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ފިހާރަތަކާއި މަގުތައް މަތީގައި އުޅޭ އަންހެނުން އަދިވެސް އުޅެއެވެ. އީރާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޢަބުރު ބަލަހައްޓާ ފުލުހުންގެ ޢަމުރުތަކަށް، އެފަދަ އަންހެނުން ނުކިޔަމަންތެރިވެ، ގަދަ ދައްކާ މަންޒަރުތައް، ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް ދައުރުވެއެވެ.

ހިޖާބު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރާ މީހުންނަށް، ދަޢުލަތުގެ ޓީވީ މެދުވެރިކުރައްވާ، ލައިވްއެއްގައި ރައްދު ދެއްވަމުން ރައީސީ ވަނީ، އީރާނުގައި ހިޖާބު އެޅުމަކީ މިހާރު ޤާނޫނާ ގުޅިފައި ވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގަ މުހިންމު ކަމަކީ، މިއަދު މިކަން މިއޮތީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ފައްތާފަކަން. ޤާނޫނަކީ ހުރިހާ އެންމެންވެސް އެއަށް ޢަމަލު ކުރަން ލާޒިމު ވާ އެއްޗެއް.
އިބްރާހީމް ރައީސީ؛ އީރާނުގެ ރައީސް

އީރާނުގެ ޖުޑީޝަރީ ޗީފް، ޣުލާމްޙުސައިން މުޙްސިނީ ވަނީ، ބުރުގާ ނާޅާ އާންމު ތަންތަނުގައި އުޅޭ އަންހެނުންނާ މެދު، އެއްވެސް ރަޙުމެއް ނެތި ޝަރިޢަތް ހިންގަވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވާފައެވެ.

1979 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޤިލާބަށް ފަހު އީރާނުގައި ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ޤާނޫނަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާއަށް ފެތޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައި އޮންނަ ޤާނޫނެކެވެ. އެގޮތުން އަންހެނުންގެ އިސްތަށިގަނޑު ނިވާ ކުރުމާ، ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ފާޅު ނުވާނެ ވަރަށް ދޫކޮށް އަދި ދިގުކޮށް ހުންނަ ހެދުން ލުމަކީ އަންހެނުންނަށް ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އެއާ ޚިލާފުވާ މީހުންނަށް އޮތީ އާންމުންގެ ފުރައްސާރައާއި، ޖޫރި މަނާކުރުން ނުވަތަ ހައްޔަރު ކުރުމެވެ.

ބުރުގާއަކީ އީރާނުގެ ޙަޟާރާތީ ބިންގަލުގެ ބައެއް ކަމުގައި ސިފަ ކުރަމުން، އީރާނުގެ ދާޚީލީ ވުޒާރާއިން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާންމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ބުރުގާގެ މައްސަލާގައި އެ ޤައުމުން އެންމެ ތަންފުކެއް ފަހަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާ، ދޫ ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބުރުގާ ނާޅާ އަންހެނުންނާ ކުރިމަތިލުމަށްވެސް ދާޚިލީ ވުޒާރާއިން ގޮވާލާފައި ވާ ކަމަށް، ރޮއިޓަރޒްއިން ވަނީ ރިޕޯރޓް ކޮށްފައެވެ.

މުއުމިނު އަންހެނާ އޭނާގެ އައުރަ ނިވާކުރުމަކީ ވާޖިބެއްކަން ދީނުގެ ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެލައްވައެވެ. މުއުމިނު އަންހެނާގެ މޫނާއި ދެ އަތްތިލަ ނޫން އެހެން ހުރިހާ ތަނެއް ނިވާކޮށް ފޮރުވުމަށް ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިންވެސް އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅުތަކުންވެސް އެކަން އޮތީ އެނގި، ސާބިތުވާށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް