ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 11:47
އެފްއޭއެމްގައި ބޯޅަ ހޮވުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކުދިން
އެފްއޭއެމްގައި ބޯޅަ ހޮވުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ކުދިން
އެފްއޭއެމް
އެފްއޭއެމް އިން ބޯލް ބޯއީސުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ބައި ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ނުދެވި މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ!
 
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބޯޅަހޮވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުދިންނަށް މިހާތަނަށް 8000ރ. އަނެއް ބައިކުދިންނަށް 5000ރ. ވެސް ނުދީ އެބަހުރި

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގާ މާލީ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އަނެއްކާ ވެސް މިވަނީ އެހެން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. ބޯލް ބޯއީސުންނަށް ދޭން ޖެހޭ އެތައް ރުފިޔާ އެއް ނުދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެ، އެ ކުދިން ވަނީ ބޯޅަ ހޮވަން ނުނިކުންނަން ނިންމައިފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމުން އިންތިޒާމު ކުރާ މުބާރާތްތަކާއި، މެޗުތަކަށް ބޯލް ބޯއީސުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ކުދިންނާއި މި މަސައްކަތުގައި އުޅުނު އެފްއޭއެމުގެ އޮފިޝަލުންގެ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި ބޯޅަހޮވަން ދަނޑަށްދާ ކުދިންނަށް 40،000 (ސާޅީސް ހާސް) އަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުދީ އެބަހުއްޓެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު ނިމުނު ސީޒަނުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އެވެ.

އެފްއޭއެމުގައި ބޯލްބޯއީސްގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު އޮފިޝަލަކު ބުނީ ބޯޅަ ހޮވުމަށް ކުދިން ގެންދަނީ މެޗަކަށް 100 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފައިސާ ދޭ އުސޫލުން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން ކަމަށްވާތީވެ މިކަން އޮތީ އެ ކުދިންނާއި އެފްއޭއެމާ ދެމެދު އަނގަބަހުން ވާހަކަދެކެވި ދެ ފަރާތުގެ އިތުބާރަކަށް ދޫކޮށްލާފައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބޯޅަހޮވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުދިންނަށް މިހާތަނަށް 8000ރ. އަނެއް ބައިކުދިންނަށް 5000ރ. ވެސް ނުދީ އެބަހުއްޓެވެ. އަދި 4000ރ. އާއި ރ.3000 އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ފައިސާ ދޭންޖެހފައިވާ ކުދިން ވެސް އެބަތިއްބެވެ. ބޯޅަހޮވަން ދަނޑަށް ދިޔަ ބައެއް ކުދިން ބުނީ ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު މަތިވީ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކަށް ދޭން އެއްބަސްވި ފައިސާ ގަވާއިދުން ނުދީ ދިގުދަންމާލުމުންނެވެ. އަދި ފައިސާ ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ކުދިން ވަނީ ބޯލް ބޯއީސްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުން ހުއްޓާލާފައި ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމްގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ ޙުސެއިން ޖަވާޒް ވިދާޅުވީ، ބޯލް ބޯއީސުންނަށް ދޭން ޖެހޭ އެލަވަންސް އަންނަނީ ދެމުން ކަމަށެވެ.

މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ޖަވާ ދެއްކީ ރެފްރީންގެ އެލަވަންސް އެވެ. ޖަވާ ވިދާޅުވީ ރެފްރީންގެ އެލަވަންސް ވެސް ދެނީ މެޗަށް ދިޔައީމަ ނަގުދުކޮށް ނަގާފައި ނޫން ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެ އެލަވަންސް ވެސް ދެނީ މަސް ދުވަހުން، ދެ މަސް ދުވަހުން ނުވަތަ ހަ މަސް ދުވަހުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބޯލް ބޯއީސުންނަށް ދޭން ޖެހޭ އެލަވަންސްގައި ނުދީހުރި ފައިސާތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް ޖަވާޒް އެއްބަސްވި އެވެ.

ހުންނާނެޔޭ (އެލަވަންސް ނުދެވި). އެފްއޭގެ މަސައްކަތްކުރާ މިދިޔަ 10 އަހަރު، 15 އަބަދު ވެސް ހުންނާނެޔޭ ޕޭ ކުރަން ޖެހޭ ފައިސާ. އެއީ މަންތްލީކޮށް، ޓޫ މަންތްސް އިން، ސިކްސް މަންތްސް އިން. ރެފްރީންނަށް ވެސް ހުންނާނޭ. އެއީ މިއަދަކު ބައްސާމު ވެރިކަމަށް އައި ފަހުން، ނޫނިއްޔާ އަލީ އާޒިމް ވެރިކަމުގައި ވެސް އެކަން ކުރަމުން އަންނަ ގޮތް.
ޙުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) / އެފްއޭއެމްގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ

އިތުރަށް ޖަވާޒް ވިދާޅުވީ ބޯލް ބޯއީސުންނަށް އެލަވަންސެއް ދޭން ޤާނޫނަކު ނުވަތަ ޤަވާއިދަކު ނޯންނާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކުޑަކުދިން ތަކަކަށްވުމުން އެފްއޭއެމުން އެ ކުދިންނަށް އެހީތެރިވާން ބައެއް ފަހަރު ބޫޓު ވެސް ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުދިންގެ މެޗަށް ހާޒިރުވުމުން ދުވާލަކު 100 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ސައިބުއިމަށް ރުފިޔާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ޖަވާ ވިދާޅުވީ ބޯލް ބޯއީސް ފައިސާ ނުދީގެން ކަމަށް ޝަކުވާކުރާއިރު އެފްއޭއެމުން ބޯލް ބޯއީސުންނަށް ދޭން ބުނެފައިވާ އެއްޗެއް ނުދީހުރިނަމަ އެއެއްޗެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ބޯލްބޯއީސް އަށް ނުދީހުރީ ކިހާ ފައިސާއެއްތޯ އެހުމުވުން ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ނުދެވި އޮތް އަދަދެއް "ޖެހޭނީ ސާފުކޮށްލަން،" ކަމަށެވެ.

މިކަމުގެ ތަފްސީލް އިތުރަށް ދެމުން ޖަވާޒް ވިދާޅުވީ ބޯލް ބޯއީސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ކަމަށާއި މިހެންވެ އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ އިއުތިރާޒެއް އެކަމުގައި ނޯންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެފްއޭއެމުން ހޯދާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ބޯލް ބޯއީސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ކުދިން ވަނީ އެ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފައެވެ. އެ ކުދިން ބުނީ މިހާތަނަށް އެ ކުދިން ލައްވާ ފޯމެއް ފުރުވާފައިވަނީ އެންމެ ފަހަރަކު ނުވަތަ ދެ ފަހަރު ކަމަށެވެ. އެއީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕާއި، އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗުތަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ.

މިފަހުން އެފްއޭއެމްގެ މާލީ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެ، ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އަށް ވަނީ އެކަމުގެ އަސަރު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އެ އިދާރާގެ ކަރަންޓު ބިލުތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ކަރަންޓު ކަނޑާލައި މައްސަލަ ބޮޑު ވެފައި ވަނިކޮށް، ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެކަމުގެ ޒިންމާ ވެސް ނަގައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭޑިކޭ އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އެފްއޭއެމްގެ މައްޗަށް ވަނީ ކޯޓު ޙުކުމެއް ވެސް އައިސްފަ އެވެ. ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ދިނުމަށް ހަދިޔާ ކުރި ފައިސާ ކުޅުންތެރިންނަށް ނުދީ އޮތް މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
12%
41%
47%
0%
ކޮމެންޓް