ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 19:04
ސިޓީން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރި ލަނޑަށްފަހު އަލްވާރޭޒް
ސިޓީން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރި ލަނޑަށްފަހު އަލްވާރޭޒް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ހާލާންޑް ނުލައިވެސް ލިވަޕޫލް އަތުން ސިޓީއަށް ބޮޑު މޮޅެއް!
 
ސިޓީއާއި އާސެނަލްގެ ފަރަގަކީ ފަސް ޕޮއިންޓް

މިސީޒަންގައި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޓޮޕް ސްކޯރަރ ހާލާންޑް ނުލައިވެސް ލިވަޕޫލް އަތުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.

އިނިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު އަލުން ފެށި މެޗުގައި ސިޓީން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލް ބަލިކުރީ 4-1 ނެވެ. މެޗުގައި ސިޓީން ހަތަރު ލަނޑުވެސް ޖެހީ ލިވަޕޫލުން ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ކުރިހޯދާފައި ވަނިކޮށެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 17 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިވަޕޫލަށް ކުރިހޯދައިދިނީ ސަލާހުއެވެ. އެކަމަކު ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ސިޓީން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރިއެވެ. ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ހާލާންޑް ނެތުމުން ބަދަލުގައި ނިކުތް ޒުވާން ފޯވާޑް އަލްވާރޭޒްއެވެ. ހާލާންޑް މެޗު ސްކޮޑްގައި ނުހިމެނީ އަނިޔާގެ ސަބަބުންނެވެ. ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ފުރަތަމަ މިނިޓްގައި ސިޓީން ކުރި ހޯދިއެވެ. އެއީ ކެވިން ޑެ ބުރޭނާ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އޭގެ ހަމިނިޓް ފަހުން ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ގުންޑޮގާންއެވެ. ފަހު ލަނޑު ޖެހީ ގްރީލިޝްއެވެ.

މިމޮޅާއެކު ސިޓީން ވަނީ އެއްވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލްއާ ފަސް ޕޮއިންޓަށް ކައިރިކޮށްފައެވެ. އާސެނަލް އެއްވަނަައިގައި އޮތީ 28 މެޗުން 69 ޕޮއިންޓާއިއެކުއެވެ. ސިޓީ އޮތީ 28 މެޗުން 64 ޕޮއިންޓާއިއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް