ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 11:03
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ، ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ، ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު
ރާއްޖެއެމްވީ
މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ފައިސާ ދިނުން
ރޯދައަށް އަތޮޅުތެރޭގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވޭ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު
 
16 މިސްކިތެއްގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެ
 
މިސަރުކާރުގައި 17 މިސްކިތެއް ނިންމައި، ވަނީ ހުޅުވާފައި
 
އައްޑޫސިޓީއަށް އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވޭ

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް އާބާތުރަ ފިލުވައި، މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ''މިސްކިތު ފަންޑުން'' ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މިއަހަރުގެ ރޯދައަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ކުރިއާލައި ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވައި ލައިޓްތައް ބަދަލުކުރުމާއި، އޭސީ މަރާމާތުކުރުމުގެ އިތުރުން، ކާޕެޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައްވެސް ރޯދައަށް ރީތިކޮށް މަރާމާތުކުރިކަަމަށެވެ.

Advertisement

މާލެ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް އާބާތުރަފިލުވުމަށް އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ ދިންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އައްޑޫސިޓީއަށް ލވެސް އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިސްކިތު ފަންޑުން ފުވައްމުލައް ސިޓީއާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިތުރުންވެސް، އަތޮޅުތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިފަހަރު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު ސިޓީތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިނިން މިސްކިތު ފަންޑުން ފައިސާ. މާލެ ސިޓީއަށް އެއްމިލިއަން. އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެއްމިލިއަން އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައަޅާ، ފައިސާ ދީފަ ވާނެ. ދެން ރަށްރަށުން މިސްކިތްތައް އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން.... އޭގެ ތެރެއިންވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އައީ. އެއީ މިސްކިތްތައް ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފަ ވޭ.
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ، ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ

މިސަރުކާރުގައި 17 މިސްކިތެއް މަސައްކަތް ނިންމައި، ހުޅުވާފައިވާއިރު، 16 މިސްކިތެއްގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިސްކިތްތައް ނިމި ރަށްރަށުގައި ނަމާދުކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި އަދި މީހުންނަށް ދިމާވެފައި ހުރި އުނދަގޫތަކަށް ހައްލު ލިބޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް