ކ. މާލެ
|
31 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 13:50
އަރުތަ ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރުމުގެ ތެރެއިން
އަރުތަ ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރުމުގެ ތެރެއިން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
އަރުތަ ޕްރޮގްރާމް
އަރުތަ ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް ފަށައި އަރުތަ ޖިމް ހުޅުވައިފި
 
މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެކަމުގެ ތެރެއިން ކުޅުންތެރިންނާ ދިމާވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އަރުތަ ޖިމްގެ ބޭނުމަކީ ޓީމުތަކުން އުޅެމުން އައި ދަތި ޙާލަށް ނިމުމެއް ގެނައުން ކަމަށް

ކުޅިވަރުތަކުން ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރު ތަމްރީނުތައް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި "އަރުތަ" ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް ފަށައި، ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޤާއިމުކުރި އަރުތަ ޖިމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރީ އިޓަލީ އަށް ނިސްބަތްވާ އިތުބާރު ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ ފެބްރީޒިއޯ ރޮމާނޯ އާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ވަނީ އެކި ކުޅިވަރުތަކުން ގިނަ އެތުލީޓުންނަށް ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ. އަދި އެ ފުރުސަތާއެކު އެތުލީޓުން އަންނަނީ ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ތަމްރީނުތައް ހަދަމުންނެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އަރުތަ ޖިމް ހިންގުން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ބޮޑީބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީބީއޭއެމް)އާއެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޓީމުތައް ވަރަށް ދަތި އުނދަގޫ ޙާލެއްގައި ތަމްރީނުތައް ހަދަން ޖިމްތަކުގައި އުޅެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެކަމުގެ ތެރެއިން ކުޅުންތެރިންނާ ދިމާވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އަރުތަ ޖިމްގެ ބޭނުމަކީ ޓީމުތަކުން އުޅެމުން އައި ދަތި ޙާލަށް ނިމުމެއް ގެނައުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ ޖިމް ހިންގުމަށް ބީބީއޭއެމްއާ ހަވާލު ކުރީ، އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން އެކަމަށް ޚާއްސަ ޚާއްސަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޤައުމީ ޓީމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ޓްރެއިނިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކަމަށެވެ. އިތުރަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 23 އެތުލީޓަކުން ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ތަމްރީނު ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އަރުތަ ޕްރޮގްރާމް ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި ލޯންޗުކޮށްގެން މިހާރު އަޅުގަނޑަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ތޭވީސް އެތުލީޓުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ތަންތަނުން ތަމްރީނު ހަދަމުން އެބަ އާދޭ. މިހާރު މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރަމުން މިދާ މަސައްކަތަކީ ކުރިއަށް އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑްސް ގޭމްސް އަށް ޓާގެޓުކޮށްގެން މެޑަލް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކެއްވީމާ މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން އެސީސިއޭޝަންތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުޅުންތެރިން ހޮވަމުން ދިޔަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް ދާއިރުގައި އަމިއްލަ އަށް އަދި އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ވެސް އެތުލީޓުންގެ ނަން ހުށަހަޅައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީން ހޮވޭ ކުދިންނަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެ.
އަޙުމަދު މަޚްލޫފް / ކުޅިވަރު ވަޒީރު
ޤައުމީ ޓީމުތަކަށް ޚާއްސަ ޖިމް - ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރަކީ ފުޓުބޯޅަ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، މިހާރު އެހެން ކުޅިވަރުތަކުން ވެސް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަ ކުރާ ދިވެހި ޓީމުތަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ ޕްރޮފެޝަނަލަށް އެތުލީޓުން އުފައްދައި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކާއި ގޭމްސްތަކުން ރާއްޖެ އަށް މެޑަލް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ މިއަހަރު އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑްސް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށެވެ.

ޤައުމީ ޓީމުތަކަށް ޚާއްސަ ޖިމް - ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް