ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 22:54
ޓައިވާންގެ ކުރީގެ ރައީސް މާ ޔިންގ-ޖޯ
ޓައިވާންގެ ކުރީގެ ރައީސް މާ ޔިންގ-ޖޯ
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާ-ޓައިވާން
"ހަނގުރާމައަކަށް ނުގޮސް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޗައިނާ-ޓައިވާނަށް މުހިންމު"
 
ގުޅުންތަކުގެ ސުލްހަވެރި، އަދި ހަމަޖެހޭ ތަރައްގީ ދެމެހެއްޓުމަކީ "ޓައިވާންގެ މުޖުތަމައުގެ އާންމު މައިގަނޑު ނަޒަރިއްޔާތު" ކަމަށް މާ ވިދާޅުވި
 
ދެ ފަރާތުން ބަދަލުކުރުންތައް ދަމަހައްޓައި، ގުޅިގެން އެއްބާރުލުންދީ، ހަނގުރާމައާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް މާ ވިދާޅުވި
 
މާގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ޗައިނާއާ ޓައިވާނާ ދެމެދު ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރައްވާފައިވާ ދަތުރުފުޅެއް

ހަނގުރާމައަކަށް ނުގޮސް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޗައިނާއާއި ޓައިވާނަށް މުހިންމުކަމަށް، ޓައިވާންގެ ކުރީގެ ރައީސް މާ ޔިންގ-ޖޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު މާ ވަނީ ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. މިއީ ކޮމިއުނިސްޓުންނާއެކު ހިނގި ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުނުއިރު 1949ވަނަ އަހަރު ބަލިވި ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ ސަރުކާރު، ޓައިވާނަށް ފިލައިގެން ދިޔަފަހުން ޗައިނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ޓައިވާންގެ، ކުރީގެ ނުވަތަ މިހާރުގެ ރައީސެވެ.

މާގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ޗައިނާގެ ޓައިވާން އެފެއަރޒް އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާ ސޮންގް ޓާއޯއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ، ހަނގުރާމައަކަށް ނުގޮސް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޗައިނާއާއި ޓައިވާނަށް މުހިންމު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގުޅުންތަކުގެ ސުލްހަވެރި، އަދި ހަމަޖެހޭ ތަރައްގީ ދެމެހެއްޓުމަކީ "ޓައިވާންގެ މުޖުތަމައުގެ އާންމު މައިގަނޑު ނަޒަރިއްޔާތު" ކަމަށްވެސް މާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދެ ފަރާތުން ބަދަލުކުރުންތައް ދަމަހައްޓައި، ގުޅިގެން އެއްބާރުލުންދީ، ހަނގުރާމައާއި ހަމަނުޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް މާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓައިވާންގެ ރައީސްކަން މާ ކުރައްވާފައި ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުން 2016 ވަނަ އަހަރަށެވެ.

މާގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ޗައިނާއާ ޓައިވާނާ ދެމެދު ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރައްވާފައިވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ޗައިނާއިން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޓައިވާނަކީ ޗައިނާގެ ބައެކެވެ. ނަމަވެސް ޓައިވާނުން ދަނީ އެގައުމަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއްކަމަށް ވަކާލާތުކުރަމުންނެވެ.

ޓައިވާނުގެ ވެރިކަންކުރާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީން ވަނީ މާގެ މިދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ޓައިވާނާއެކު ރަސްމީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ މަދު ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ހޮންޑޫރަސްއާއެކު ޗައިނާއިން ގުޅުން ގާއިމުކުރުމުން، ޓައިވާނާ ހޮންޑޫރަސްއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ވަނީ ނިމުމަކަށް އައިސްފައެވެ. މިއާއެކު މިހާރު ޓައިވާނާއެކު ރަސްމީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 13 ގައުމަކުންނެވެ.

އެހެންކަމުން މިދަނޑިވަޅުގައި މާ ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރައްވާފައި ވަނީ ކޮން ބޭނުމަކުތޯ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީން ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

ޓައިވާން ސްޓްރެއިޓްގެ ދެފަރާތުގައި ތިބި މީހުންނަކީ ނަސްލީގޮތުން ޗައިނާ މީހުން ކަމަށާއި, ކާބަފައިންނަކީ އެއް ކާބަފައިންތަކެއް ކަމަށްވެސް މާ ވަނީ ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޗައިނާގެ އިރުމަތީ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ނަންޖިންގްގައި 1911 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ރަސްގެފާނު ވައްޓާލައި، ޖުމްހޫރިއްޔާއެއް ތައާރަފްކުރި ކަމަށް ބުނެ އުފާފާޅުކުރި ސަން ޔަޓް ސެން މޫސުލީމަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މާ ވަނީ، ޓައިވާން ސްޓްރެއިޓްގެ ދެފަރާތުގައި ތިބި މީހުންނަކީ ޗައިނާ މީހުން ކަމަށާއި ދެބައިމީހުންނަކީވެސް ޔާންއާއި ޔެލޯ އެމްޕަޔަރސްގެ ދަރިކޮޅުގެ މީހުންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މާގެ ވާހަކަފުޅުގައި އޭނާ ޓައިވާންގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ނިސްބަތްކޮށްފައި ވަނީ ޗައިނާ ނަސްލުގެ މީހުންގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޓައިވާންގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން، އެމީހުންނަކީ ޗައިނާ މީހުންގެ ގޮތުގައި ނުދެކެއެވެ.

މާގެ މިދަތުރުފުޅަކީ، ޓައިވާންގެ މައި އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކުއޮމިންޓަންގް (ކޭއެމްޓީ)ން ޗައިނާއަށް ކުރާ އައުޓްރީޗެކެވެ. ކޭއެމްޓީއަކީ ޓައިވާނާ ޗައިނާއާ ދެމެދު ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަން ތާއީދުކުރާ، ނަމަވެސް ބެއިޖިންގަށް ތާއީދުކުރާކަމަށް ދެކޮޅުހަދާ ޕާޓީއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް