ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 16:50
ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)
ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)
ރާއްޖެއެމްވީ
ތިލަފުށިން ބިން ވިއްކަން އުޅުން
އޮޅުވާލައިގެން ތިލަފުށިން ބިމެއް ވިއްކަން އުޅުނު އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
 
މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ މުވައްޒަފު 29 މާޗުން ފެށިގެން، އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ރަސްމީކޮށް ވަކިކޮށްފައިވޭ
 
ފައިސާގެ އެއްވެސް މުޢާމާލާތެއް އަމިއްލަ މުވައްޒަފެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ނުކުރާނެ

އޮޅުވާލައިގެން ތިލަފުށިން ބިމެއް ވިއްކަން އުޅުނު އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ އެ ކޯޕަރެޝަންގެ މުވައްޒަފަކު ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް އޮޅުވާލައިގެން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ބިމެއް ދޭނެކަމަށް ބުނެ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަން ފާހަގަވި ހިސާބުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު، ފިޔަވަޅު އަޅާ މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ މުވައްޒަފު 29 މާޗުން ފެށިގެން، އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ރަސްމީކޮށް ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެޗްޑީސީން ބުނީ ބިމެއް އޮޅުވާލައިގެން ވިއްކާފަ ނުވާ ކަމަށާއި، ހިޔާނާތްތެރިވި މުވައްޒަފު ހިންގާފައިވަނީ ރިޝްވަތުގެ މުޢާމަލާތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފަކު ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް އޮޅުވާލައިގެން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ބިމެއް ދޭނެކަމަށްބުނެ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަން ފާހަގަކުރެވުނު ހިސާބުން އެ މައްސަލަ ބަލާ، އެ މުވައްޒަފު ވަނީ ވަގުތުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައި ކަމަށެވެ.

އަދި ކަސްޓަމަރަށް އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާގެ މުޢާމާލާތެއްކޮށް މި މުވައްޒަފުގެ އަމިއްލަ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ފައިސާޖަމާކޮށްފައިވާކަން އެ މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤުގައި އެ ކޯރޕަރޭޝަންއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެޗްޑީސީން ބުނީ އެ ކޯޕަރެޝަނުގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެއްވެސް މުޢާމާލާތެއް އަމިއްލަ މުވައްޒަފެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. މި ކަމަށް އާއްމު ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ. އަދި މި މައްސަލާގައި އެ މުވައްޒަފަށް ބިމެއް ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތެއް އެ ކޯރޕަރޭޝަންގެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ލިބިފަ ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ ބިންވިއްކުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ ހަރުދަނާ ދެފުއް ފެންނަ ހަމަހަމަ އުސޫލުތަކަށް ކަމަށާއި، އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ގެޒެޓުގައި އިޢުލާންކުރުމަކާ ނުލާ، އަދި އެޗްޑީސީގެ ބިޑް ޕޯރޓަލްގައި ރެޖިސްޓަރ ނުވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބިމެއް ނުވިއްކާނެކަމާއި އަދި ބިން ވިއްކުމަށް ހުޅުވާނުލާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެޗްޑީސީން ވަނީ ބިން ވިއްކަން އުޅުނު އަމަލު އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މިފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ މުވައްޒަފުންނާ މެދުގައި ވަގުތުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި، މިގޮތަށް ޤައިރުޤާނޫނީ ގޮތުން، އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމަކާއި ނުލާ އަދި އަމިއްލަ އެކައުންޓް ބޭނުންކޮށް ހިންގޭ މުޢާމާލާތުތަކަށް އާއްމުން ސަމާލުވެ، މިފަދަ އަމަލެއް ހިންގާކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ ލަސްނުކޮށް އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް އެންގުމަށް ވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް