ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:34
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު
ރައީސް އޮފީސް
ދަރަނި އަދާކުރުން
ދަރަނި ނުދެއްކޭނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަމެއް ނެތް - އަމީރު
 
ޕްލޭން ބަޖެޓް 2023ން އެ ފެންނާނެ
 
ސަރުކާރުން ރާއްޖެގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން، ދަރަނި އަދާކުރަމުން ދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް

ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ދަރަނި ނުދެއްކިދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވީ ދައުލަތެއްގެ ދަރަނި ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރަންޖެހޭ ހާލަތަކަށް ދިޔާމަ ގައުމުތަކުން ދައުލަތުގެ ދަރަނި ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ސްރީލަންކާއަށް ބެލިކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެހެންގައުމުތަކަށް ބެލިކަމުގައިވީނަމަވެސް އިގްތިސާދު އެއްކޮށް ފުނޑި ޑިފޯލްޓްވާ ހާލަތަކަށް ދިޔާމަ ރިސްޓްރަކްޗަރ ކުރި ކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖެ އެ ހާލަތަކަށް ނުދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން، ދަރަނި އަދާކުރަމުން ދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެ ޕްލޭން ބަޖެޓް 2023ން އެ ފެންނާނެ ކަމަށާއި، މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ އެއްވެސް ބިރުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބުނަމުން ދިޔައީ މާކެޓް ގަބޫލުކުރާނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރަނި ރިފައިނޭންސްކުރާނީ މާކެޓް އެއަށް ގަބޫލުކުރާނެ ގޮތަކަށޭ. އެކަން މިކުރީ، ލައެބިލިޓީ މެނޭޖްމެންޓް އެކްސަސައިޒެއްގެ ތެރެއިން. އޭގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބައިވަރު ފައިދާތަކެއް ވެއްޖެ. އެކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްވެސް ކުރާނީ މާކެޓަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާނީ.
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ވެސް ނުހުއްޓި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތަކަށް ދަރަނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ގެންނަމުންދާ ކަމަށާއި، ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑެތި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ ކޮންސެޝަނަލް އެހީގައި ބޭރުގެ ފަންޑިންއާއެކީގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމުން އެކަމަށް ހުރީ ފައިނޭންސް ހަމަޖެހިފައި ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޑޮމެސްޓިކް އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެޖްޓެއް ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން އާމްދަނީ ކަށަވަރުވީމަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޓެންޑަރކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތަށް 2021 އަދި 2022 ވަނަ އަހަރުވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް