ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 18:07
އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
މެރިއޮޓް އިންޓަނޭޝަނަލް
މެރިއޮޓްގައި ތަމްރީން ހޯދަން ބޭނުންވާ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ސުންގަޑިއަކީ 5 އޭޕްރިލް 2023

ނޭޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމާ ގުޅިގެން މެރިއޮޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ހިންގާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން އެ ކުންފުނީގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ތަމްރީނުވާން ބޭނުންވާ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މެރިއޮޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ތަމްރީނުތަކުގައި ޖީސީއީ އޯ ލެވެލް ނުވަތަ އޭ ލެވެލް ނިންމާފައިވާ 18 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ވެސް މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އަދި 18 އަހަރު ނުފުރޭނަމަ ބެލެނިވެރިޔާގެ އިއުތިރާޒެެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅައިގެން ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 5 އޭޕްރިލް 2023 ގެ ކުރިން އީމެއިލް ([email protected]) ގެ ޒަރީއާއިން ސީވީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

ޒުވާނުންނަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ތިބެގެން ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މެރިއޮޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓްއާ ދެމެދު ސޮއި ކުރީ މި މަހުގެ ކުރީ ކޮޅުގައެވެ.

Advertisement

ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކީ މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ތިބެގެން ތަޖުރިބާކާރުންގެ ބެލުމުގެދަށުން މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށް، ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ގައުމީ ފެންވަރުގައި ހުޅުވާލުމަށް ހިންގާ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 (ތިނެއް) ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ލިބެއެވެ.  

މި އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މެރިއޮޓް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހަތް ރިސޯޓެއްގައި ޒުވާނުން ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޑަބްލިއު މޯލްޑިވްސް އާއި ސެއިންޓް ރެޖިސް މޯލްޑިވްސް ވޯއްމުލި، ދަ ރިޒް ކަރލްޓަން މޯލްޑިވްސް ފަރި އައިލެންޑްސް، ދަ ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިއަންދޫ ރިސޯޓް، ލެ މެރީޑިއަން މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ޝެރަޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ރެޒޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ޖޭ ޑަބްލިއު މެރިއޮޓް މޯލްޑިވްސް ހިމެނެއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި މެރިއޮޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 5 އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލެވިގެ ތަފާތު 9 ދާއިރާއަކުން ޒުވާނުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ޖުމްލަ 250 ފުރުސަތު ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް