ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 18:03
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ
މަޖިލިސް
އިންފްލޭޝަން
އިންފްލޭޝަން ހުރީ އަންދާޒާތަކަށް ވުރެ ދަށުގައި - އަމީރު
 
ދަރަނިވެސް ނަގަންޖެހުނު، އޭގެ ކާމިޔާބީއާއި ފައިދާ މިއަދު އެބަފެނޭ
 
މާކެޓް ގަބޫލުކުރާނެ ގޮތަކަށް ދަރަނި ރިފައިނޭންސް ކުރާނަމަ އެކަން ކުރާނެ
 
އިގްތިސާދު އަލުން ރީބައުންޑު ކުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ސަރުކާރުން ކުރި

އިންފްލޭޝަން ހުރީ އަންދާޒާތަކަށް ވުރެ ދަށުގައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އެކިއެކި ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ގެނެވޭ ބަދަލުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށް ވަނީ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުން ކަމަށެވެ. ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމާއި، ތަކެތީގެ އަގު ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުން އެއީ އެންމެ މުހިންމު ކަންތައް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ގާތްގަނޑަކަށް 7.5 އިންސައްތަ ކުރިއެރި ކަމަށާއި، 2020 ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑާއެކު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރި އެއް އިގްތިސާދަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އަދި ގާތްގަނޑަކަށް 33 އިންސައްތަ ދަށަށް ދިޔަ ނަމަވެސް 2021 ވަނަ އަހަރު ނެގި ފިޔަވަޅުތަކުން އިގްތސާދު ރީބައުންޑެއް އައި ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން 42 އިންސައްތަ ކުރި އަރައި، 2022 ވަނަ އަހަރު 12.3 އިންސައްތަ ކުރި އެރި ކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރު 7.6 އިންސައްތައް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑުން އަރައިގަނެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރާތަންވެސް އެބަފެންނަ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު 2019 ވަނަ އަހަރު ހުރި މިންވަރަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ގާތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ވަޒީފާތައް ވެސް އިތުރުވެެގެންދާކަން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބެލުމުން އިނގޭ ކަމަށާއި، އިންފްލޭޝަން އަށް ބަލާލާއިރު އަންދާޒާތަކާއެއްވަރަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ހިފެހެއްޓިފައި ހުރި ކަމަށެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު ނެގެޓިވްކޮށްވެސް އިންފްލޭޝަން ހުރި ކަމަށާއި، މިއަހަރު އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ 4.5 އިންސައްތައިގެ އިންފްލޭޝަނެއް ހުންނާނެކަމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 3.9 އިންސައްތައިގައި އިންފްލޭޝަން ހުރުމުން، އަންދާޒާތަކަށްވުރެ ދަށްކޮށް އިންފްލޭޝަން ހުރިކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ހިމަނައިގެން ދައުލަތުގެ ދަރަނި ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް 69 އިންސައްތައިގައި ކަމަށެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑާއެކު އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށް ވެސް ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ނުލިބި މިހާލަތަށް ރައްޖޭގެ އިގްތިސާދު ދިޔަ ކަމަށައި، އިގްތިސާދު އަލުން ރީބައުންޑު ކުރަން ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ސަރުކާރުން ކުރި ކަމަށެވެ. އެއާއެއްކޮށް ދަރަނިވެސް ނަގަންޖެހުނު ކަމަށާއި، އޭގެ ކާމިޔާބީއާއި ފައިދާ މިއަދު އެބަފެންނަ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރައްޖޭގެ އިގްތިސާދު 2021 ވަނަ އަހަރު 41 އިންސައްތައިން އިތުރުވެފައި 2022 ވަނަ އަހަރު 12.3 އިންސައްތައް ކުރި އެރި އަދި މިއަހަރު 7.6 އިންސައްތައް ކުރިއަރަނީ ސަރުކާރުން އެވަގުތާ ހާލަތަށް ބަލާފައި ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކުރީމަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން 2020 ވަނަ އަހަރު ހުރެފައި މިހާރު ދަށަށް ދާތަން އެބަފެންނަ ކަމަށެވެ. ދައުލަތުގެ ސީދާ ދަރަނި ހުރީ 96 އިންސައްތައިގައި ކަމަށާއި، ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ހިމަނައިގެންވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 113 އިންސައްތައިގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދަށަށް ދާ ކަމަށައި، އެކަން އެބަދެއްކޭ ކަމަށެެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރާ ހާލަތަކަށް ދިޔައިމަ އެކަން ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ދަރަނި ދެއްކޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށާއި، މާކެޓް ގަބޫލުކުރާނެ ގޮތަކަށް ދަރަނި ރިފައިނޭންސް ކުރުމާއި ކަންތަތައްކުރާނީ މާކެޓް ގަބޫލުކުރާނެ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި