ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 12:56
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވުން
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅުން
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލަ: ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކޮމިޓީއަށް، ކޮމިޓީ ސިއްރު
 
ބުދަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ އިން ވަނީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައި
 
މި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އިިއްތިފާގުވޭ
 
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑް ހުއްޓުވީ، ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ރެހެންދި އެވޯޑް ހަފްލާއަށް ފަހު، އެ މަނިކުފާނު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ސަރަހައްދުން

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތް ސާފުކުރުމަށާއި، ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އަމަލުކުރި ގޮތާއިގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓީން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައް ސިއްރު ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ އިން ވަނީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ހުރިހާ ބައްދަލުވުންތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅުން ހުރި ބައްދަލުވުންތައް ސިއްރުކުރުމަށް ވެސް ނިންމާފައިވެއެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ދަތުރުކުރެއްވި މޮޓޯކޭޑަށް ބަޔަކު ހުރަސްއެޅުމާއި ގުޅިގެން ހިނގާދިޔަ ކަންކަން ބެލުމަށް ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް ވެސް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ މައްސަލަ އެއް ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅުއްވީ އެ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމްއެވެ. އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސް އަށް ދެވޭ ހިމަޔާތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަަޖައްސަން ޖެހެނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އިން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމަށް ވާއިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވާފައިވާ މައްސަލަ އަކީ ރައީސްގެ ސަލާމަތާާމެދު ކަންބޮޑުވާ ފަދަ މައްސަލަ އެއް ކަމަށެވެ. އެ ކޮމިޓީ އިން ވަނީ ވަކިވަކިން އިދާރާތައް ހާޒިރުކޮށް މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ ތަފްސީލް ހޯދުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެކަން ހިނގުމުގައި އިހުމާލު އޮތްތޯ އާއި، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ މެދުގައި މުއާމަލާތުކުރުން ރަނގަޅުތޯ ބެލުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި ބަޔަކު ރައީސެއްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އަޅައި ހުއްޓުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވާއިރު މި މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިިއްތިފާގުވެއެވެ. އަދި މިއީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަތީ ވެރިއެއްގެ މޮޓޯކޭޑް ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް މިހާ ބޮޑަށް ސެކިއުރިޓީ ފެއިލް ވި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށް ވުމުން އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެޅެން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ވެސް މެންބަރުން ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑް ހުއްޓުވީ، ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ރެހެންދި އެވޯޑް ހަފްލާއަށް ފަހު، އެ މަނިކުފާނު ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ސަރަހައްދުންނެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ 13 މާރޗްގައެވެ.

ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލައިގައި ޖުމުލަ ފަސް މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މިހުން ވަނީ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަޤާމަށް ހީނާ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމާއި ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި
ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި އާއްމުކޮށްފި
ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސް ފޮނުއްވައިފި
ފްލެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަށް 4 މަސްފަހުން ދިން ކުރު ޖަވާބު: ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ދޭ!
43 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވައިފައިވާ އަދި އިނާމު އަރުވާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ރެކޯޑު ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަނީ
43 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އިނާމު ދެނީ
ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މިފަހުން އައްޔަންކުރި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން: ސަރުކާރުން ބުނަނީ ވެބްސައިޓުގެ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްކަމަށް