ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 11:58
ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފުން ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް
 
އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ވަނީ އިއްވާފައި
 
އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޝިދު
 
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/2022 (ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައިވޭ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/2022 (ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޝިދުއެވެ. އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ވަނީ އިއްވާފައެވެ.

އޭނާ އެ ބިލް ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ބިލު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކުނި އެތެރެކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތައް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާާއި އެއްގޮތްކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުނި އެތެރެކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޤާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމަށް ވެސް އެ ބިލުގައި ވަނީ ހުށަަހަޅުއްވާފައެވެ. ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތައް ކަމުގައިވާ މިނިސްޓްރީ އާއި ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އާއި އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އަދާކުރާ ދައުރު އިތުރަށް ސާފުކޮށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

Advertisement

އެ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމްތައް ފަރުމާކުރުމާއި، ޤާއިމްކުރުމާއި، އެ ނިޒާމްތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދު އެކުލަވާލުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ވަސީލަތްތައް ޓެސްޓްކޮށް ސަރޓިފައިކުރާނެ ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ހަދަން ޖެހޭ އެންމެހާ ޤަވާއިދުތައް ހެދުމަށް ވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ހަދަން ޖެހޭ އެންމެހާ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ހެދުމާއި، ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކުރާނެ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކުރާ ސަރަަހައްދުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ބަލަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލާ އާއްމުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ބިލުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އިތުރު އިސްލާހުތަކަށް ބަލާއިރު ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤައުމީ މާސްޓަރ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމާއި، ރަށު ފެންވަރުގައި އަދި ސިޓީ ފެންވަރުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން ފާސްކުރުމާއި ސިނާއީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭނާއި ގުޅުން ހުރި އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް