ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 14:32
ފުލުހުން މީހަކު ބަލާ ފާސްކުރަނީ
ފުލުހުން މީހަކު ބަލާ ފާސްކުރަނީ
ޕޮލިސް
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް
މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ސަލާންޖަހަނިކޮށް ފަރުވާއަށް ގެންދިޔަ 2 މީހަކު ފިލައިފި، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން - އެންޑީއޭ
 
ސަލާންޖަހާ 10 މީހުންނާއެކު 53 މީހުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
 
ފިލައިގެން ދިޔައީ 2 ފިރިހެނުން

މަސްތުގެ ހާލުގައި ސަލާންޖަހަނިކޮށް ފަރުވާއަށް ގެންދިޔަ 2 މީހަކު ފިލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެމީހުން ހޯދާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ސީއީއޯ އިމާދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލެސިޓީގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ސަލާންޖަހަމުންދާ މިހުން ދެނެގަނެ، އެމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ)އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެންޑީއޭއިން ބުނީ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ސަލާންޖަހާ ބައެއް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހޯދައި، އެމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އިމާދު ވިދާޅުވީ މީގެ 2 ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ހެލްތް މިނިސްޓަރާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރާއި ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއާއި، ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަން ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށްފައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ސަލާންޖެހުމާއި ފޭރުމުގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއަށް ގެނައުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި އެކަމަށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅި އެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން މާލޭގެ އެންމެ ޕްރޮމިނަންޓް ލޮކޭޝަންތަކުގައި ސަލާންޖަހަމުން އައި 10 ފަރާތެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ 3 އަންހެނުންނާއި 7 ފިރިހެނުން ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން އެންޑީއޭގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އިތުރު 43 މީހެއްގެ ލިސްޓަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ނެގި ކުރިން ނެގި 10 މީހުންނާއެކީ ޖުމްލަ 21 ފަރާތެއް ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަށް ނެގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް 2 ފަރާތެއް ސެންޓަރު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެފަރާތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމީހުން ހޯދުމަށްފަހުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް އެ ފަރާތްތަކާއި ދޭތެރޭގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ. ފިލައިގެން ދިޔައީ 2 ފިރިހެނުންނެވެ.

ފިލައިގެން ދާ ފަރާތްތައް ވެސް ފުރުސަތަކަށް އެދޭ ހާލަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފުރުސަތު ދޭނަން. އެހެންނަމަވެސް އެކަމަކީ ތަކުރާރުވާ ކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނެ. އެހެން ފަރާތްތަކަށް ސެންޓަރު ދޫކޮށްފައި ދިއުމުގެ ހިތްވަރަކަށް ވެސް ވެގެން ނުވާނެ. މާނައަކީ އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެފަރާތްތަކާއި ދޭތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން އަޅާނަން.
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ސީއީއޯ އިމާދު ޞާލިހް

މިހާރު އެންޑީއޭއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ލިސްޓުގައި ޖުމްލަ 53 ފަރާތެއް އެބަތިއްބެވެ. އެއީ ސަލާންޖެހުމުގައި އުޅުނު 10 ފަރާތާއި، އިތުރު 43 ފަރާތެވެ. މި 43 ފަރާތް ނިމުމުން އިތުރު ފަރާތްތައް ހޯދާނެ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ލިސްޓެއް ހަދަާފައިވާ ކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކެޓަގަރައިޒްކޮށް ޕްރިއޮރަޓައިޒްކޮށްފައި މިވަގުތަށް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިމާދު ވިދާޅުވީ ލިސްޓުގައި ތިބި މީހުންނާއި އެންޑީއޭގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި މީގެ ކުރިން ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމަށް ހުކުމްކޮށްފައި ތިބި ފަރާތްތައްވެސް ތިބި ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި