ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 20:15
ރަޝިއާގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ނިކޮލައި ޕަޓްރުޝެވް
ރަޝިއާގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ނިކޮލައި ޕަޓްރުޝެވް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ގައުމަށް ނުރައްކާވެއްޖެނަމަ އެމެރިކާ ނައްތާލެވޭނެ ވަރުގެ ހަތިޔާރު އެބަހުރި: ރަޝިއާ
 
ރަޝިއާގެ ނިއުކްލިއަރ ބާރު އެމެރިކާއިން ލުއިކޮށް ނަގަމުންދިއުމަކީ މޮޔަކަމެއްކަމަށް ނިކޮލައި ވިދާޅުވި
 
ރަޝިއާއަކީ ތަފާތު ޒަމާނީ ހަތިޔާރުތައް ގެންގުޅޭ ގައުމެއްކަމަށް ނިކޮލައި ވިދާޅުވި
 
ގައުމަށް ނުރައްކާވާނަމަ، އެމެރިކާ އަދި އެހެން ގައުމެއް ވިޔަސް ނައްތާލުމުގެ ގާބިލުކަން ރަޝިއާގައި އެބަހުރިކަމަށް ނިކޮލައި ވިދާޅުވި

ގައުމުގެ ދެމިއޮތުމަށް ނުރައްކާވާނަމަ އެމެރިކާ ނައްތާލާނެ ވަރުގެ ހަތިޔާރުވެސް ރަޝިއާގައި އެބަހުރި ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

އެމެރިކާއަށް މި އިންޒާރު ދެއްވާފައިވަނީ ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިންގެ އަރިސް ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ, އެގައުމުގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ނިކޮލައި ޕަޓްރުޝެވްއެވެ.

ނިކޮލައި ވަނީ ރަޝިއާއަށް ނުރައްކާވެއްޖެނަމަ އެމެރިކާ ހިމެނޭގޮތަށް ކޮންމެ ދުޝްމަނެއްވެސް ނައްތާލެވެނޭ ބާރުގަދަ ހަތިޔާރު ރަޝިއާގައި އެބަހުރިކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުދެއްވާފައެވެ. އަދި ރަޝިއާގެ ނިއުކްލިއަރ ބާރު އެމެރިކާއިން ލުއިކޮށް ނަގަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެ ނިކޮލައިވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިޔާގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ނުފޫޒުގަދަ ސެކްރެޓަރީގެ ވާހަކަތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ ނިއުކްލިއަރ ބާރުގެ މެދުގައި ނިއުކްލިއަރ ކުރިމަތިލުމެއް ހިންގުމުގެ އިންޒާރު ރަޝިއާގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ފާޅުކުރި ފުރިތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. މީގެ ކުރިން، އެގައުމުގެ ރައީސްވެސް ވަނީ މިފަދަ އިންޒާރުތަކެއް ދެއްވާފައެވެ.

ނިކޮލައި ވަނީ ރަޝިއާއާ ސީދާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެގައުމަށް ހަމަލާދީ އެގައުމު ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލުމުގެ ބާރު އެއްވެސް ގޮންޖެހުމެއްނެތި އެމެރިކާގައި ހުރިކަމަށް އެގައުމުގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރަމުންދާ ކުރުމަކީ މޮޔަ އަދި ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަމަށް ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިއާއަކީ ކެތްތެރި ގައުމެއް ކަމަށާއި އެގައުމުގެ އަސްކަރީ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން އެހެން ގައުމުތަކަށް ބިރުދައްކާ އެގައުމުތަކުގެ ފައިދާ ރަޝިއާއިން ނުނަގާނެކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް، ގައުމަށް ނުރައްކާވާނަމަ، އެމެރިކާ އަދި އެހެން ގައުމެއް ވިޔަސް ނައްތާލުމުގެ ގާބިލުކަން ރަޝިއާގެ އެބަހުރިކަމަށް ނިކޮލައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ރަޝިއާއަކީ ތަފާތު ޒަމާނީ ހަތިޔާރުތައް ގެންގުޅޭ ގައުމެއްކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ފެށި، "ޚާއްޞަ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނަކީ" އެމެރިކާ އިސްވެ އޮވެ ނޭޓޯއިން ރަޝިއާގެ ބޯޑަރާ ކައިރިވެ އެގައުމުގެ ސަލާމަތައް ނުރައްކާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުން އެކަމުގެ ދިފާއުގައި ފެށި އޮޕަރޭޝަނެއްކަމަށް ރަޝިއާއިން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުުން ރަޝިއާއަށް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށް ހަމަލާދީފާނެކަމުގެ އިންޒާރުތަކެއް ދީފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުތައްވެސް ރަޝިއާއިން ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އަދި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ރަޝިއާއިންވެސް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރަން ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެގައުމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާގެ ރައީސް ވަނީ ޔޫކްރޭނާއި ރަޝިއާގެ ބޯޑަރު ހިއްސާކުރާ ބެލަރޫސްގައި ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއާ މިސައިލްތައް ބަހައްޓާނެކަންވެސް އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. މިއާއެކު ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމައިގެ މަސްރަހު އިތުރަށް ހޫނުވެ ރަޝިއާއާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކާ އޮތް ގުޅުން މިވަނީ އިތުރަށް ހީނަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
40%
0%
0%
40%
0%
20%
ކޮމެންޓް