ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 10:00
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ދަތުރުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ މޮޓޯކޭޑަށް ވަނީ ހުރަސް އަޅާފައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ދަތުރުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ މޮޓޯކޭޑަށް ވަނީ ހުރަސް އަޅާފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅުން
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
އެ މީހުން ދޫކޮށްލީ ޝަރުތުތަކަކާއެކު

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފިއެވެ.

ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލައިގައި ޖުމުލަ ފަސް މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މިހާރު ބަންދުގައި ތިބީ ތިން މީހުންނެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފައިވަނީ ގއ. ދެއވްދޫ އެސްޓަންވިލާ އަހުމަދު ސިނާން އާއި ށ. ބިލެއްފަހި ޝޭޑީކޯނާ މަރިޔަމް މާޝާއެވެ.

އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ވެސް ކޮށްފައިވަނީ އާޏްމު މައްސަލަހަތަށް ގެއްލުން ހުރި އަމަލެއް ކުރުމާއި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ހުރަސްއެޅުމާއި ގާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ ތުހުމަތެވެ. އެ މީހުން ދޫކޮށްލަން ނެރުނު ކޯޓު އަމުރުގައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ސްނެޕްޝޮޓްތަކުން ހާދިސާ ހިނގި ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެ ކުށް ތަކުރާރުވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށެވެ. އަދި ޝަރުތުކުުރުމަށްފަހު ދޫކޮސްލަން ނިންމައިފިނަމަ މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކާ ކުޑަ ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި ޖިނާއީ އިޖުރާތުގެ ގާނޫނަށް ބަލާއިރު އިތުރަށް ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓަން ނުފެންނަކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންވެ، ގާޒީ މުހައްމަދު މިސްބާހް ވަނީ އެ ދެ މީހުން ޝަރުތުތަކަކާއެކު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފައެވެ.

ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ، ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ވަޑައިގަންނަވަަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް