ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 16:42
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދަތުރުކުރައްވަމުން ގެންދެވި މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދަތުރުކުރައްވަމުން ގެންދެވި މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅުން
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލާގައި 5 މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި
ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އުފުލާފައި
(241) ކޮމިޓީންވެސް ވަނީ މައްސަލަ ބަލާފައި
މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއަޅާފައިވަނީ 20 މާރިޗު 2023ގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދަތުރުކުރެއްވި މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލާގައި 5 މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފިއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ މި މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފައިވަނީ، 20 މާރިޗު 2023ގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، ޗީބޯ ކެފޭ ކައިރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަތުރުފުޅުކުރައްވަމުން ގެންދެވި މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއަޅައި، އަޑުގަދަކޮށް އާއްމު މަސްލަހަތު ނަގާލައި، ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 533 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކަމަށެވެ. ދައުވާކޮށްފައިވަނީ 31 މޭ 2023 ދުވަހުއެވެ. ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ހުޅުމާލެ 11328 ގޯތި، މުހައްމަދު އައްބާސްއާއި، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 9151، އަހުމަދު ރަޝީދާއި، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 06-2-154، އަހުމަދު އަޒީލްއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 615 މާއްދާގެ ދަށުން، ޢާންމު މަސްލަހަތަށް ގެއްލުންހުރި އަމަލެއް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، އެ ގާނޫނުގެ 533 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ 2 މީހުންގެ މައްޗަށް ވަނީ އުފުލާފައެވެ. އެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ގއ. ދެއްވަދޫ، އެސްޓަންވިލާ، އަހުމަދު ސިނާނާއި، ށ. ބިލެތްފަހި، ސޭޑީކޯނަރ، މަރްޔަމް މާޝާގެ މައްޗަށެވެ. މި ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް 16 މޭ 2023 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްސްގެ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރ، ކާނަލް އަބްދުﷲ އިބްރާހީމް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ވަގުތީގޮތުން ދުރުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ އެމްއެންޑީއެފުންވެސް ވަނީ ބަލާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ކޮމިޓީ (241) ކޮމިޓީންވެސް ވަނީ މައްސަލަ ބަލާފައެވެ. އެގޮތުން ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވި މައްސަލާގައި، ގަސްތުގައި އެ އަމަލު ހިންގާފައިވޭތޯ ބެލުމަށާއި މޮޓޯކޭޑު ދަތުރުކުރި ރޫޓުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ރަނގަޅުކަން ކަށަވަރުކުރިތޯ ބެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އަދި މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވުމާއި، އެމްއެންޑީއެފުން އެ ސަރަހައްދަށް ވަތް މައްސަލަ ބަލައި، ދެފަރާތަށްވެސް ފިޔަވަޅު އެޅެން ޖެހޭނެކަމަށް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް