ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 11:54
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވުމުން ސިފައިން ވަށާލާފައި
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވުމުން ސިފައިން ވަށާލާފައި
ޓްވިޓަރ
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް އިދިކޮޅުން ހުރަސްއެޅުން
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އަޅައިގެން ހައްޔަރުކުރީ 4 މީހުން
ދަތުރުނުކުރެވިގެން މޮޓޯކޭޑު އަނބުރާލަން ޖެހުނު
ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާއިން 8 ފިރިހެނުންނާއި 9 އަންހެނުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ
މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އަޅައިގެން ހައްޔަރުކުރީ 4 ފިރިހެނުން

ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އަޅައިގެން ހައްޔަރުކުރީ 4 މީހުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އެޅިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އެ 4 މީހުންނަކީ ފިރިހެނުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ، ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ވަޑައިގަންނަވަަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން އެމަނިކުފާނުގެ މޮޓޯކޭޑު ދަތުރުކުރަނިކޮށް އެ ސަރަހައްދުގައި އޭރު މުޒާހަރާ ކުރަން ތިބި މީހުން އެމަނިކުފާނުގެ ކާރުކޮޅު ހުއްޓުވައި ހުރަސްއެޅިއެވެ.

Advertisement

ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސް އަޅާފައިވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ ޗީބޯ ރެސްޓޯރެންޓާ އަރާ ހަމަވާ ހިސާބުންނެވެ. އެމަނިކުފާނަށް އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުނުކުރެވިގެން މޮޓޯ ކޭޑު އަނބުރާލަން ޖެހުނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާއިން 8 ފިރިހެނުންނާއި 9 އަންހެނުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައެވެ. އެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ ފުލުހުންގެ ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

- ކޮމެންޓް