ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 13:06
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއިން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބެލަރޫސްގައި ބަހައްޓަނީ
 
މިއީ މީގެ 13 މަސް ކުރިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައިގަތް ފަހުން ރަޝިޔާއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ނިއުކްލިއާ ސިގްނަލް

ރަޝިޔާއިން ބެލަރޫސްގައި ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބަހައްޓާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕުޓިން މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މިއީ ނޭޓޯއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދޭ އަސްކަރީ އެހީތެރިކަމާއި ހުޅަނގާއެކު އޮންނަ ގުޅުން ބޮޑުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިން އިންޒާރެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ސިފަކުރަމުންނެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ހީވެސް ނުކުރާ ކަމެއް ނަމަވެސް މި ފިޔަވަޅަކީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ނުފެތުރުމުގެ ވައުދުތަކާ ހިލާފު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ޕޫޓިން މިފަދައިން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، މިއީ މީގެ 13 މަސް ކުރިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައިގަތް ފަހުން ރަޝިޔާއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ނިއުކްލިއާ ސިގްނަލް ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ އަނެއް ނިއުކްލިއާ ސުޕަޕަވަރ ކަމުގައިވާ އެމެރިކާ އިން ޕުޓިންގެ ބަޔާނަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ރައްދު ދީފައިވާއިރު، އެމެރިކާގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ރަޝިއާއިން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަން ރާވާފައިވާ އެއްވެސް ނިޝާނެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ޕޫޓިން ވަނީ އޭނާގެ ރޭވުންތައް އެމެރިކާއިން ޔޫރަޕްގައި ހަތިޔާރު ބަހައްޓާ ގޮތާ އަޅާކިޔައި، ރަޝިޔާއިން ކޮންޓްރޯލް ބެލަރޫސްއަށް ބަދަލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމަކު މިއީ 1990 ގެ އަހަރުތަކުގެ މެދުތެރެއަށް ފަހު ރަޝިޔާއިން އެފަދަ ހަތިޔާރު އެގައުމުން ބޭރުގައި ބަހައްޓަން ފެށި ފުރަތަމަ ފަހަރަކަށް ވެދާނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން ނުވަނަވަސްކަން ބޮޑުވެފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންއަށް ހުޅަނގުން ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމުން އެގައުމުގެ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަވަށްޓެރި ގައުމު "ޑިމިލިޓަރައިޒޭޝަން" އިން ދުރަށް ގޮސް އެތަނުގައި "ޖަމާޢަތުގެ ހުޅަނގާ" ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ބަދަލުވުމުންނެވެ.

ރަޝިޔާގެ ބައެއް ހޮކިޝް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި ކޮމެންޓޭޓަރުން ނިއުކްލިއާ ހަމަލާތަކާ މެދު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޝައްކު ކުރަމުން އަންނައިރު، ރަޝިޔާއަށް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުން ދިފާއު ކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

"ޓެކްޓިކަލް" ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރަށް ނިސްބަތްވަނީ ސިޓީތައް ފޮހެލުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި ހަތިޔާރުތަކަށް ވުރެ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނެއްގައި ވަކި ފައިދާތަކެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރުތަކަށެވެ. ރަޝިޔާއަކީ އަދިވެސް ފިނި ހަނގުރާމައިގެ ސިއްރުތަކުން ފޮރުވިފައިވާ ސަރަހައްދެއް ކަމަށް ބަލާއިރު، މިއީ އެފަދަ ކިތައް ހަތިޔާރުކަން ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ތަޖުރިބާކާރުން ރޮއިޓާސްއަށް ބުނީ މި ތަރައްގީއަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި، އެމެރިކާއާ ހިލާފަށް ބޯޑަރުތަކުގެ ބޭރުގައި ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ނުގެންގުޅޭތީ ރަޝިޔާއިން މިހާތަނަށް ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ވެރިކަމުގެ އިސް އޮފިޝަލް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ރަޝިޔާ އާއި ބެލަރޫސް އިން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ އޮފިޝަކް ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ސްޓްރެޓެޖިކް ނިއުކްލިއާ ޕޯސްޗާ އެޖެސްޓް ކުރަންވީ ސަބަބެއް އަދި ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރެއް ބޭނުން ކުރަން ރަޝިޔާ ތައްޔާރުވަމުންދާކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ނޭޓޯ އިއްތިހާދުގެ ޖަމާޢަތުގެ ދިފާއުގައި ވަކާލާތު ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް