ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 19:25
ޕެރޫގެ ކޯޗު ރޭނޮސޯ
ޕެރޫގެ ކޯޗު ރޭނޮސޯ
ޓްވިޓަރ
ޕެރޫގެ ގައުމީ ޓީމު
ޖަރުމަނު ޗެލެންޖަށް ޕެރޫ އޮތީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރަށް: ރޭނޮސޯ
 
އޭނާ ބުނީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރިމަތިވީނަމަވެސް ޕެރޫގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރުކުރާކަމަށް

ބައިނަލްއަގުވާމީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު، ޕެރޫގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ޗެލެންޖަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހުއާން ރޭނޮސޯ ބުނެފިއެވެ.

ރޭނޮސޯ މިހެން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޖަރުމަނުގެ މައިންޒުގައި ހުންނަ މެވާ އެރީނާގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ ވާދަވެރި ޓީމެއްގެ ދެމެދުގައި މެޗެއް ކުޅޭނަމަ އަބަދުވެސް އަޅައިކިޔުން އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖަރުމަނު ފުޓުބޯޅައިގެ ފެންވަރާއި ވައްޓަފާޅި އެނގޭ ކަމަށެވެ. ރޭނޮސޯ ބުނީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި ކުޅޭ ކުލަބުތަކުގެ ކުޅުންތެރިން ކުޅެމުން އަންނަ ގޮތާއި، ޖަރުމަނު ގައުމީ ޓީމުން ކުޅޭ ކުޅުމާ އެއްގޮތްްވާނެ ކަމަށެވެ. ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ބުނީ، ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމުގައި ގިނައިން ތިބެނީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި ކުޅޭ، އެ ގައުމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ކަމަށްވުމެވެ. ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން އިދިކޮޅު ޓީމަށް ނުރައްކާވާގޮތަށް ޖަރުމަނުން ކުޅޭ ވައްޓަފާޅިއަކީ އިދިކޮޅު ޓީމުން އަބަދުވެސް ފާރަވެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ރޭނޮސޯ ބުންޏެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ރޭނޮސޯ ބުނީ އޭނާ ކަންތައް ބޮޑުވަނީ ޕެރޫގެ ޓީމާމެދު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޕެރޫ ޓީމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ވަކި ކަންތައްތަކަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ކަމަށާއި، ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އެކަންކަން ބޭނުން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކުރިމަތިވީނަމަވެސް ޕެރޫގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރިހަމައަށް އިތުބާރުކުރާކަމަށާއި، އެ ކުޅުންތެރިން އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ކުޅޭ ތަން އޭނާއަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް ރޭނޮސޯ ބުނީ، ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުން ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިން ފެނުނީ އޭނާ ބޭނުންވާފަދަ ރޫހެއް ކަމަށެވެ.

ޕެރޫއިން ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖޭ ގަޑިން ދަންވަރު 12:45ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް