ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 14:40
ފަލަސްޠީނުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުސްލިމުން، ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ރޯދަ ވީއްލީ، އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތުގެ ހިތްގައިމު ޙަރިއްމަ ތެރޭގައި
ރަމަޟާން 1444
މި ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ އިފްތާރު، އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތުން
 
މިކަން މިގޮތަށް ކުރަމުންދާތާ މިހާރު 10 ވަރަކަށް އަހަރުވެއްޖެ
 
ފަލަސްޠީނުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ވަނީ އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައި

މަރޗް 23، 2023 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެތައް މިލިއަން މުސްލިމުންނެއް، 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ރޯދަ ހިފި ދުވަހެވެ. ރަމަޟާން މަހު ކިތަންމެ ދަތި ހާލެއްގައި އުޅެން ޖެހުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ބުނެދޭން ނޭނގޭ ފަދަ ތަސައްލީއެއް ހިތަށް ލިބިގެންދާ މައްސަރެކެވެ. މިފަދަ ބައެއް ކަންކަން ގުޅިފައި އޮންނަނީ ޒަމާންވީ އާދަކާދަތަކާއެވެ. ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ ވަކިތަކުން އަދިވެސް މިންޖުވެވިފައި ނުވާ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ، މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ. އާދަކާދައިގެ މަތިން، ފަލަސްޠީނުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުސްލިމުން، ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ރޯދަ ވީއްލީ، އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތުގެ ހިތްގައިމު ޙަރިއްމަ ތެރޭގައެވެ.

ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ރޯދަ ވީއްލުމަށް، އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރެ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި މީހުން ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރުން އެކަނިވެސް، ހިތަށް ހަމަ ޖެހުން ގެނުވާނެކަން ގައިމެވެ. މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ރިޔާޒް ޖާބިރު ބުނި ގޮތުގައި، މިކަން މިގޮތަށް ކުރަމުންދާތާ މިހާރު 10 ވަރަކަށް އަހަރުވެއްޖެއެވެ.

މާތް ﷲގެ ރުއްސެވުން އެދިގެން އަހަރަމެން މިކަން ކުރާތާ މިހާރު 10 އަހަރު މިވީ. އެއްވެސް މީހެއްގެ ހެޔޮ ބަހެއް ލިބޭތޯ ކުރާ ކަމެއް ނޫން މީ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ، ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު އަހަރަމެން އެބަ ތިބެން މިތާ. ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެންމެ ފަހު ދުވަހާ ޖެހެންދެންވެސް އަހަރަމެން މިތާ މި ތިބެނީ، ރޯދަވެރިންނަށް ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން. ހުރިހާ މުސްލިމުންވެސް މިތަނަށް އައިސް ކައިބޮއެ ހަދަން އަހަރަމެން ދަޢުވަތު ދެން. މިތަނުގަ، ހުރިހާ އެއްޗެއް އެބަހުރި. ﷲ އަށް ޙަމްދުހުރި.
ރިޔާޒް ޖާބިރު؛ އިވެންޓް އޯގަނައިޒަރ

ފަލަސްޠީނުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ވަނީ އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރޯދަ ވީއްލުމުގެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ރަށްވެއްސެއް ކަމަށް ވާ ޢުމަރު ސަލީމަކީ ތަފާތު ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން، އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތުގެ ރޯދަ ވީއްލުމުގައި ބައިވެރިވި މީހެކެވެ.

އަހަރެން މިތަނަށް އައިސް މިއުޅެނީ ޢާއިލާވެސް ގޮވައިގެން. ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު، އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތުގަ ކާލަން ބޭނުންވީ. އާންމުކޮށް އަހަރަމެން ރޯދަވީއްލަނީ ގޭގަ. އެކަމަކު، މިއަދު ބަދަލަކަށް ބޭނުންވީ. ކުރެވެނީ ވަރަށް އުފާވެރި އިޙްސާސެއް. މިތަނަށް އައިމަ އެބަ ފެނޭ، މިތަނަށް އައިސް ނަމާދުކޮށް ރޯދަވީއްލާ ހަދާލަން އަންނަ އެހެން މީހުން. ވަރަށް އުފާވެރި އިޙްސާސެއް މީ.
ޢުމަރު ސަލީމް؛ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ރަށްވެއްސެއް

ކައިރި މާޒީގައި ފާއިތުވެ މިދިޔަ އަހަރުތަކަށް ބަލާއިރު، ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް، އިޒްރޭލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ފަލަސްޠީނާ ދެމެދު ބަދަލުކުރާ ޙަމަލާތައް އިތުރުވެއެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، މުސްލިމުންގެ 3 ވަނައަށް އެންމެ މުޤައްދަސް ބިނާގެ ގޮތުގައި ބަލާ އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތުގެ ސަރަޙައްދުގައި ހިންގާ ކުރިމަތިލުންތައް ވަކިން ބޮޑަށް އިތުރުވެއެވެ. އަލްއަޤްޞާ މިސްކިތުގެ ސަރަޙައްދަކީ، ޔަހޫދީންވެސް އެމީހުންގެ ދީނުގައި އިންތިހާ މުހިންމު ކަމެއް ދީފައި އޮންނަ ސަރަޙައްދެކެވެ. 1444 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ބައްދަލުކޮށްފައި ވާ މި ދަނޑިވަޅަކީ ޔަހޫދީ ދީނުގެ ޝިއާރުގައި ފާހަގަ ކުރާ ޕާސްއޯވަރ އަދި ނަޞާރާ ދީނުގެ މީހުން ފާހަގަ ކުރާ އީސްޓަރވެސް ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެވެ.

ޤުދުސްގެ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އިސްލާމީ އަދި ނަޞާރާ ދީނާ ގުޅިފައިވާ މުހިންމު ސަރަޙައްދުތަކުގެ ބެލެހެއްޓުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ޝާހީ ޙާޝިމީ ޢާއިލާއެވެ. އެ ސަރަޙައްދަކީ 1949އިން 1967 އަށް، ޢުރުދުންގެ ބާރުތަކުން ކޮންޓްރޯލް ކުރި ސަރަޙައްދެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް