ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 06:50
އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ އުން
އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގ އުން
ރޮއިޓާރސް
އުތުރު ކޮރެއާއިން ޑްރޯނެއް ޓެސްޓްކުރުން
ކަނޑުއަޑިން ނިޔުކުލިއަރ ހަތިޔާރު އުފުލުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ޑްރޯނެއް އުތުރު ކޮރެއާއިން ޓެސްޓްކޮށްފި
 
ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ވަނީ އެގައުމުގެ އިރުމަތީ އައްސޭރިފަށުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލާފައި
 
މިޑްރޯން ވަނީ ކަނޑުއަޑީގައި 80 އާއި 150 މީޓަރު އަޑީގައި 59 ގަޑިއިރު ވަންދެން ދަތުރުކޮށްފައި

ކަނޑުއަޑިން ނިޔުކުލިއަރ ހަތިޔާރު އުފުލުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ޑްރޯންއެއް އުތުރުކޮރެއާއިން ޓެސްޓްކޮށްފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއިން ބުނާގޮތުގައި މިޑްރޯން ވަނީ ކަނޑުއަޑީގައި 80 އާއި 150 މީޓަރު އަޑީގައި 59 ގަޑިއިރު ވަންދެން ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އަދި ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ވަނީ އެގައުމުގެ އިރުމަތީ އައްސޭރިފަށުގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލާފައިކަމަށްވެސް ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއިން ބުނެއެވެ.

ކަމާބެހޭ މާހިރުން ބުނާގޮތުގައި އުތުރު ކޮރެއާއިން އަންނަނީ އެގައުމަށް ލިބިފައިވާ ނިޔުކުލިއަރ އެކި ކަހަލަ ގާބިލުކަން އެމެރިކާ އާއި ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ދައްކާލަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކަނޑުއަޑީގެ މިއުޅަނދު އަދި އޮތީ ރަނގަޅަށް ބޭނުންކުރެވޭފަދަ ހާލަތެއްގައި ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށެވެ.

ކާނެގީ އެންޑައުމެންޓް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕީސްގެ އިސް އޮފިޝަލެއް ކަމުގައިވާ އަންކިތު ޕެންޑާ ވިދާޅުވީ އުތުރު ކޮރެއާއިން ނިޔުކުލިއަރ ބޮމެއް އުފުލޭނެ އަދި ނިޔުކުލިއަރ ހަމަލާއެއް ދެވޭނެ ގިނަ ގޮތްތަކެއް ހޯދާފައިވާކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި މިސައިލާއި، ސަބްމެރިން އާއި މޯބައިލް މިސައިލް ލޯންޗަރ ހިމެނެއެވެ. އަދި މިހާރު މިވަނީ ކަނޑުއަޑީގައި ދަތުރުކުރާ ޓޯޕީޑޯއެއް ނުވަތަ ޑްރޯންއެއް އުފައްދާފައެވެ.

އަލަށް މިއުފެއްދި ޑްރޯންއަށް އުތުރުކޮރެއާއިން ދީފައިވާ ނަމަކީ "ހައެއިލް" އެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ސުނާމީއެވެ. މިޑްރޯން އަކީ އެހެން ގައުމުތަކުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރުތަކާއި، އަސްކަރީ ބަނދަރުތަކަށް ހަމަލާދިނުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ޑްރޯނެއްކަމަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން ބުނެއެވެ. އުތުރުކޮރެއާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއިން ބުނާގޮތުގައި މިޑްރޯން ޓެސްޓްކުރިއިރު އެކަން އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރ ކިމް ޖޮންގ އުން ވަނީ ބައްލަވާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ދެކުނު ކޮރެއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ޑްރޯން ޓެސްޓްކުރިތޯ ދިރާސާކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް