ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 22:34
"ރަންތާޖު" ޤުރުއަން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދައްކަވަނީ
"ރަންތާޖު" ޤުރުއަން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް ވެގެންދާނީ ބައިވެރިންގެ އިތުރުން ބެލުންތެރިންނަށް ވެސް ފިލާވަޅަކަށް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ
 
މި މުބާރަތަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ މުބާރާތަށް ވެގެންދާނެ ކަަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި
 
ފައިނަލް 20 ބައިވެރިން ހޮވާފައި ވަނީ މި މުބަރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވި 111 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން
 
ރާއްޖެ ޓީވީއިން މި މުބާރާތް ގެނެސްދޭނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:30ގައި

ރާއްޖެޓީވީ އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން ބާއްވާ "ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ، އެ މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ އިތުރުން ބެލުންތެރިންނަށް ވެސް ފިލާވަޅަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ޚާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ މުބާރާތެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށްދާ އިރު ވަޤުފު ކުރަން ޖެހޭ ތަންތަނާއި، ވަޤުފު ކުރަން ނުޖެހޭ ތަންތަނާއި، ހުއްޓާފައި ދެވަނަ ފަހަރު އަލުން ފަށަން ޖެހޭތަންތަނާއި، މާނަ ފުށު ނާރާގޮތަށް ހުއްޓާނީ ކިހިނެތްކަން އަދި ދެން ފަށާނީ ކިހިނެތްކަން ފަނޑިޔާރުން ކިޔާދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ކަންކަން ކިޔާދެއްވާނީ ކިޔަވަމުންދާއިރު ކަމަށް ވުމާއި އެކު ބައިވެރިންނެކޭ އެއްފަދައިން ބެލުންތެރިންނަށް އެއީ ފިލާވަޅަކަށް ވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުބާރާތާއި މެދު ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވަނީ މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން މަރުހަލާ ކުރިއަށް ދިޔަ ގޮތަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ޓީމުތައް އަތޮޅުތެރެ އަށް ވެސް ގޮސްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ރަށްރަށުގައި އާއި މާލޭގައި ބޭއްވި އޮޑިޝަންތަކުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ދަރިވަރުންގެ އޮޑިޝަންތަކަށް ފަހު، އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު ބައިވެރިން ހޮވާ، ހުރިހާ ޖަޖުން އެކުލެވޭ ޕެނަލް އަކުން އެ އޮޑިޝަންތައް ބެލުމަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ފައިނަލް 20 ބައިވެރިން ހޮވުމަކީ މުބާރާތަށް ލިބުނު ޚާއްސަ ސިފައެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ދެވަނަކަމަކަށް މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވުމަކީ ޚާއްސަ ކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އާއްމުކޮށް މިފަދަ މުބާރާތްތަކުގައި ތިބެނީ 3 ފަނޑިޔާރުންކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖެޓީވީ އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ޔޫތް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތްކަމަށް ވުމާއި އެކު މި މުބާރަތަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ މުބާރާތަށް ވެގެންދާނެ ކަަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުބާރާތުގެ 20 ބައިވެރިންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބުރަކަށް ދާ ބައިވެރިންނަށް ވެސް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ލިބެނީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. ކޮންމެ ބުރެއްގެ މާރކްސް ދެނީ ވަކިން ކަމަށް ވުމާއި އެކު މުބާރާތުގައި ފާއިތުވާ ތަނުން ފިލާވަޅު ލިބިގެން މުބާރާތުގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަމަޟާން މަހަކީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން ޖެހޭ މާތް މައްސަރެއް ކަމަށް ވުމާއި އެކު މި މައްސަރުގައި މިފަދަ މުބާރާތެއް ފެށުމަކީ މުނާސަބުކަމެއް ކަަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވިއެވެެ.

16 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ 3 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލް 20 ބައިވެރިން ހޮވާފައި ވަނީ މި މުބަރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވި 111 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީއިން މި މުބާރާތް ގެނެސްދޭނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ރޭ 9:30ގައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް