ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 16:55
ބޯގަންވިލާ ގަސްތައް ވަގަށް ނަގާ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފައި
ބޯގަންވިލާ ގަސްތައް ވަގަށް ނަގާ މައްސަލަ ވަނީ ބޮޑުވެފައި
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ކަދުރު ރުއްތަކުގެ ބުޑުގައި އިންދި ބޯގަންވިލާ ގަސްތައް ވަގަން ގެންދަނީ
 
ގަސްތައް ވަގަށް ނުގެންދިއުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި

މާލޭ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި އިންދާފައިވާ ކަދުރު ރުއްތަކުގެ ބުޑުގައި އިންދި ބޯގަންވިލާ ގަސްތައް ވަގަށް ނަގަމުންދާ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

ރަމަޟާންމަހާ ދިމާކޮށް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ޓަކައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ކަދުރު ރުއްތަކުގެ ބުޑުގައި ކުލަކުލައިގެ ބޯގަންވިލާ ގަސް އިންދާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ގަސްތައް ވަގަށް ނަގަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ކަންތައް އެ ގޮތަށް ނުކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ބުނީ ޗާލު މާލެ ސިޓީ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

މާލެ ސިޓީއަކީ ފެހިކަން ގަދަ، މޭވާ އަޅާ ފައިދާހުރި ގަސް ގިނަ ޗާލު ތަނަކަށް ހެދުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ވެސް ފަށައިފައެވެ. މާލޭގައި އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވެސް އެ ކައުންސިލުން ވަނީ ފަށައިފައެެވެ. ކަދުރު ރުއްތަކަކީ ވެސް މާލޭގައި އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ދެ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ގެނައި ކަދުރު ރުއްތަކެކެވެ.

އެ ކައުންސިލުން މިހާރު އަންނަނީ މާލޭގައި ގަސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް ވެސް ހިންގަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
33%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް