ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 18:35
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ނިޔާޒީ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ނިޔާޒީ
ރާއްޖެއެމްވީ
2015-2017އަށް އެމްޕީއެލްގެ އޮޑިޓް
އެމްޕީއެލްގެ 2015-2017ގެ އޮޑިޓް - "ޕްރޮކިއުމެންޓް އުސޫލާއި ހިލާފުވި ބައެއް މީހުން އަދިވެސް މަޤާމުގައި"
 
އެމްޕީއެލްގެ އޮޑިޓުން ގިނަ މައްސަލަތައް ފާހަގަވޭ
 
2015އިން 2017ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކުންފުނިން އަމަލުކުރި ގޮތުގެ ތަފްސީލް، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކޮށްފައިވޭ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ން, 2015-2017ގެ ނިޔަލަށް އާއްމުކޮށް އިއުލާންކޮށް އަދި ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމަކާނުލައި މުދާ ހޯދި މައްސަލަތަކުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ބައެއް މީހުން އަދިވެސް މަޤާމުގައި ތިބި ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ނިޔާޒީ އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަަވަމުންނެވެ. 2015-2017އަށް އާމުކޮށް އިއުލާންކޮށް އަދި ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމަކާނުލައި، 86 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދާފައިވާކަމަށް އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނިޔާޒީ ވިދާޅުވީ އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރާ ހުރިހާ އޮޑިޓަކާއި ގުޅިގެން އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމާއި ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމުގެ ރެކޮމެންޑޭޝަން ހުށަހެޅުމަކީ ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޕީއެލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރި މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން އަދިވެސް މަޤާމުތަކުގައި ތިބިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭސީސީގެ ތަހުގީގު ނުވަތަ ދައުވާ ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ނުނިމުނު ނަމަވެސް ކުންފުނީގެ ޕްރޮކިއުމެންޓާއި ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރާ ނަމަ ކުންފުނީގެ އިސް ފަރާތްތަކަށް ކުންފުނީގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އެޅެން ޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ނިޔާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ. ނިޔާޒީ ވިދާޅުވީ އޭރުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ހެޑް މިހާރު މަޤާމުގައި ނެތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޕްރޮކިއުމެންޓްގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބައެއް ބޭފުޅުން އަދިވެސް މަޤާމުގައި ތިއްބެވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކީ 2019 ގައި ނެރުނު ރިޕޯޓެއް ކަމަށް ވާއިރު މިހާރު ބައެއް ކަންކަމަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާނެކަން ނިޔާޒީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނިޔާޒީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމްޕީއެލްގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ގުޅުން ހުރި އިތުރު މައްސަލަތައް މީގެ ކުރިންވެސް ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމްޕީއެލްގެ ތެލާއި ގުޅޭ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ފަދަ މައްސަލަތައް މަދުކުރަން ހުށަހަޅާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކާާއި މެދު މެމްބަރަކު ސުވާލުކުރުމުން ނިޔާޒީ ވިދާޅުވީ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ހެދުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށެވެ. އެމަރުހަލާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓެކްނިކަލް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް ވެސް ނިޔާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، އެ ރިޕޯޓްގައި ހިމެނެނީ 2015ން 2017ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކުންފުނިން އަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުންފުނިން ޕްރޮކިއުމެންޓް އުސޫލަށް އަމަލުކުރި މިންވަރާއި، ކުންފުނީގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރި މިންވަރަށް ބަލާފައިވާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި އިންޓަރނަލް ކަންކަން، ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އެތެރޭގެ ހިންގުން ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށްވެސް ބަލާފައި ވާނެކަަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ޕޮލިސީ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ހިނގާފައިވޭތޯވެސް ވަނީ ބަލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 10:32
ސައީ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަކަށް ނޭނގޭނުން ވާނުވާއެއް. އެމްޕީއެލް ފަދަ ކުންފުނިތަކުގަ ކަން ހިނގަނީ ސީއީއޯ އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑްގެ އޯޑަރަށް. ސްޓާފުންނަކީ އެއްވެސް ބާރެއް އޮންނަބަޔެއްނޫން ކަންކަން ޑިސައިޑްކުރުމުގަ. އެހެންވީމަ ނުހައްގުން އެމީހުންގެ ވަޒީފާއިން ކަނޑާލާކަށް ނުޖެހޭނުން.
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
މަޖިލިސް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ނިމިފައި ހުރި ކަމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް އިތުރު 3 ދުވަސްވަރު ދޭނެ - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި