ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 11:33
ނަމާދުކުރަނީ
ނަމާދުކުރަނީ
އޭއެފްޕީ
ރަމަޟާން މަސް
ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅިފައިވާ ހަނދާންތައް
 
އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެވެސް ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅިފައިވާ ހަނދާންތަކެއް ހުރޭ

އަނެއްކާވެސް ރަމަޟާން މަހެއް ބައްދަލުކުރީއެވެ. މުސްލިމުންނާ ކޮންމެ އަހަރަކު ބައްދަލުކުރާ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ ނަފުސު ހޭލައްވާ ތިމާ ހެއްދެވި ފަރާތާ ކައިރިކުރުވާ މައްސަރެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ ދަރުމަ އާއި ޘަވާބު ހޯދުމުގައި ރަމަޟާން މަހު އެހެން މަސްތަކާއި ޚިލާފަށް މަސްއޫލުވެއުޅެއެވެ. މުޅި ދުވަހު އެއްޗެއް ނުކައި ތިބެން ޖެހުމާއި ރޯދަ ވީއްލުމާއި ހާރު ކެއުމާއި މިކަންކަމަކީ އަހަރުގެ އަނެއް 11 މަހުގައި ކުރާ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އެހެން މަސްތަކަކީ އާދައިގެ މަސްތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭއިރު ރަމަޟާން މަސް ބެލެވެނީ ޚާއްސަ މަހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެވެސް އެމަހާއި ގުޅިފައިވާ ހަނދާންތަކެއް ހުރެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހާއި އެކި މީހުންނާއި ގުޅިފައި ހުންނަނީ ތަފާތު ހަނދާންތަކެވެ. ދުވާލު ނުކައި ތިބެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރޯދަ ކުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި މީހުން އެކި ކަންތައް ކޮށްއުޅެއެވެ. ރަހުމަތްތެރިންނާއި އާއިލާ މެންބަރުން އެކުވެ އެކިކަހަލަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެއެވެ. ގޭތެރޭގައި ނުވަތަ ހިޔަލުގައި ތިބެގެން ކުޅެވޭ ކަހަލަ ކުޅިވަރުތައް ގިނައިން ކުޅެއެވެ. އެގޮތުން ތާސްކުޅުމާއި، ކެރަމް ކުޅުމާއި، ފަސްއޮއް ކުޅުމާއި، މިފަދަ ކަންކަމަކީ ކުޑައިރުގައި ރޯދަ ކުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ ކަންކަމެވެ. ވާހަކަ ކިޔުމާއި ވާހަކަ އަޑުއެހުމެވެ. ހަވީރު ފިންޏަށް ހިނގާލުން ދިޔުން ނުވަތަ ބައިސްކަލް ދުއްވާލަން ދިޔުމަކީވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. ގުޑިއަރުވަންދެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ހަވީރު ގަޑީގައި ޓީވީ އާއި ރޭޑިއޯ އިން ގެނެސްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް އަޑުއަހާ އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަކީވެސް ކޮށްއުޅޭ ކަމެކެވެ. ބައެއް ކަހަލަ ރާގުތައް ނުވަތަ ލަވަތައް އަޑުއިވުމުންވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދާންތައް ގެނުވައެވެ. ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއްގައި ދެއްކިޔަސް ފޫހިނުވެ މުހައްމަދުއްރަސޫލުﷲ ޕްރޮގްރާމް ބަލާލެވެއެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމް އާދޭތޯ ބެލެއެވެ. މީގެއިތުރުން އާއިލާތަކުން އެކުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ފޯރިނަގާ އެކި ކަހަލަ އިނާމުތައް ހޯދޭތޯ މަސައްކަތްކުރެއެވެ. ރަމަޟާން މަހު ގެނެސްދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ވެސް ޚާއްސަ ރަމަޟާން މަހާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ވެއެވެ.

ރޯދަ ވީއްލަން ހަދާ ކާތަކެތި އެހެން މަސްތަކާއި ހިލާފަށް ރަމަޟާން މަހު ކައިރި ގޭގެއަށާއި ތިމާގެ މީހުން ގޭގެއަށް ދޭ މިންވަރު އިތުރުވެއެވެ. އަވަށްޓެރި ގެތަކުން ރޯދަ ވީއްލަން ހެދިކާއެއް ނުލިބޭ ދުވަހެއް މަދެވެ. އެހެން މަސްތަކުގައި އާންމުކޮށް ނުކާ ބައެއް ކާތަކެތި އާންމުކޮށް ރަމަޟާން މަހު ކާން ލިބެއެވެ. ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކާތަކެތި ހަދާ ރަހަބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ. ތަފާތު ކާތަކެތި ހެދުމަށް ރޭޑިއޯ ނޫނީ ޓީވީން އަންނަ ކައްކާ ޕްރޮގްރާމްތައް ބަލާ އަޑުއަހާ ރެސިޕީތައް ލިޔެ އުޅެއެވެ.

Advertisement

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތައްވެސް އެހެން މަސްތަކާއި ރަމަޟާން މަހު ތަފާތެވެ. ރޭގަނޑު ހޭލާ ތިބޭއިރު ތަފާތު އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅެއެވެ. ލަވަބާޒީ ކުޅުމާއި ޑްރާމާ ކުޅުމާއި އެހެން ކުޅިވަރުތައް ކުޅެއެވެ. ފުޓްބޯޅަ އާއި ނެޓް ބޯޅަ ފަދަ ކުޅިވަރުތައް ކުޅެން ރޭގަނޑު ދެއެވެ. ރޭގަނޑު ގަޑީގައިވެސް ޓީވީ އާއި ރޭޑިއޯއިން އަންނަ ޕްރޮގްރާމްތައް އަޑުއަހާ އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވެއެވެ. ހާރުކާން ހޭލާން އުޅޭ ހާލެވެ. ނިދި މޫނާއެކު އެނދު ފެންނަ ހާލުގައި ހާރުކާން މޭޒު ކައިރީގައި އިންނަ ހަނދާނެވެ.

ރަމަޟާން މަހު ތަރާވީހު ނަމާދުކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ގިނަ ބަޔަކު ދެއެވެ. އެންމެ އަވަހަށް ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރާ މިސްކިތެއް ބަލައިގެން އެމިސްކިތަކަށްވެސް ދެއެވެ. މީގެއިތުރުން ފަހު ދިހަ އަކަށް އެޅުމުން ދަމު ނަމާދަށް ވަކިން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއެވެ.

މިނޫންވެސް ކިތަންމެ ހަނދާންތަކެއް ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅިފައި ހުރެއެވެ. ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކާއެކު މިހަނދާންތައް އަލުން އާވެގެންދެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލާ ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު ކުރާ ކަންކަމަށްވެސް ބަދަލުތައް އާދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް