ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 13:15
އެމްއޭސީއެލްގެ ލީޑިން ފަޔަރމަން ކޯހުގެ ބައިވެރިން
އެމްއޭސީއެލްގެ ލީޑިން ފަޔަރމަން ކޯހުގެ ބައިވެރިން
އެމްއޭސީއެލް
ފަޔަރމަން ކޯސް
އެމްއޭސީއެލް އިން ލީޑިން ފަޔަރމަން ކޯސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި
 
19 ފަޔަރމަނުން މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭ

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން އެއާޕޯޓް އިމަޖެންސީ ސާވިސަސް އޮޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުވެރި އަދި ގާބިލް ފަޔާ ވެހިކަލް އޮޕަރޭޓަރުން އުފެއްދުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ލީޑިން ފަޔާ ފައިޓާ ކޯހުގެ 13 ވަނަ ބެޗް ނިންމާލައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި އެއަރޕޯޓުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރ، ގުރައިޝާ އިސްމާއީލްއެވެ. އަދި ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އަހުމަދު ހަބީބާއި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ އެއަރޕޯޓް އެމަރޖެންސީ ސަރވިސްގެ އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނެއެވެ.

ފަސް ހަފްތާގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ކޯހަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން (އައިކާއޯ) އާއި ނޭޝަނަލް ފަޔާ ޕްރޮޓެކްޝަން އެސޯސިއޭޝަން (އެންއެފްޕީއޭ) ގެ މިންގަނޑުތަކާއި މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްސީއޭއޭ)ގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޯހެކެވެ. އަދި މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވާފައިވަނީ އެމް.ސީ.އޭ.އޭގެ ސެޓިފައިޑް ޓްރެއިނަރުންނެވެ.

Advertisement

ޖުމްލަ 19 ފަޔަރމަނުން މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެމްއޭސީއެލްގެ އެއަރޕޯޓް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސަސްގެ 17 ފަޔަރމަނުންނާއި ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ 2 ފަޔަރމަނުން ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނެއެވެ. އަދި މި ކޯހުގައި އެއަރޕޯޓް އިމަރޖެންސީ ސަރވިސަސް އޮޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ފަޔަރ ވެހިކަލްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އޮޕަރޭޓްކުރާނެ ގޮތުގެ ތިއޮރިޓިކަލް އަދި ޕްރެކްޓިކަލް ސެޝަންތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރު ގުރައިޝާ އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ މިކޯހުގެ ސަބަބުން އެއަރޕޯޓް އިމަރޖެންސީ ސަރވިސަސް އޮޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވެފައިވާ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ އަދި ހުނަރުވެރި ފަޔަރ ވެހިކަލް އޮޕަރޭޓަރުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގުރައިޝާ ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ފަޔަރމަނުންވެސް އެމީހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމާއި ވަފާތެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ އެންމެ މަތީ މިންގަނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނީ ލީޑިން ފަޔާމޭން ކޯހަކީ އެއާޕޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް