ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 08:49
އަޒްނީން ރަޝާދު ބެސްޓް އެތްލީޓްގެ އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ
އަޒްނީން ރަޝާދު ބެސްޓް އެތްލީޓްގެ އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އަޒްނީން އެއްވަނަ އެތްލީޓާ ހަމައަށް
ކުޑަކުޅިވަރަކުން އެއްވަނަ އެތްލީޓްގެ މަޤާމް ހޯދާ އަޒްނީން ބަދަލުކޮށްލީ އެހެން އެތްލީޓުންގެ ވިސްނުން
 
މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދެ ރަން މެޑަލް ހޯދައިދިން

"މިހަތް އަހަރު އަޅުގަނޑު މިއުޅެނީ ހަންޑްރެޑް ޕަސަންޓް ޑައެޓްގައި. އޭގެ މާނައަކީ ހަމަ އެކައްޗެއް ކައިގެން. ޗިކަން ރައިސް, ޗިކަން ރައިސް, ޗިކަން ރައިސް. ޗިކަން ރައިސް."

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތްލީޓްގެ މަޤާމް ހޯދި ގއ.ވިލިގިލި އަޒްނީން ރަޝާދުވީ ޤުރުބާނީ މިވަރުން ފުދެއެވެ. މިއާވިދިގެން ދެން އޮތީ އެވޯޑް ހޯދަން އޭނާ ކަނޑައެޅި ވަރުގަދަ އަޒުމެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު އޮތް ފުރަތަމަ ސްޕޯރޓްސް އެވޯޑްސްގައި ބޮޑީބިލްޑިންގ ކެޓަގަރީން އޭނާއަށް ލިބުނީ ދެވަނައެވެ. އެއްވަނަ ހޯދީ މުޙައްމަދު މޫސާއެވެ. މިފަހަރު އަޒްނީން އެއްވަނަ ހޯދީ މުހައްމަދު މޫސާ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހުއެވެ. އޭނާއާ އެންމެ ކައިރިން ވާދަކުރީ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ މުހައްމަދު މޫސާއެވެ. މުހައްމަދު މޫސާ މިދިޔަ އަހަރު ބޮޑީބިލްޑިންގ ކެޓަގަރީން އެއްވަނަ އެތްލީޓް ހޯދި ދުވަހު އަޒްނީން ކަނޑައެޅި އަޒުމަކީ އެންމެ ކުޑަމިނުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ތިން އެތްލީޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނެވެ. އޭނާ ކުރި މަސައްކަތުން ލިބުނީ ކުރި އުއްމީދަށްވުރެ މާބޮޑު އެކަމަކު ވީޤުރުބާނީއާއި ކުރި މަސައްކަތާ ބަލާއިރު ހައްޤު ކާމިޔާބީއެކެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތްލީޓްގެ މަޤާމެވެ. އަދި ބޮޑީބިލްޑިންގ ކެޓަގަރީން އެއްވަނަ އެތްލީޓްގެ އެވޯޑެވެ.

ވަރަށްބުރަ މަސައްކަތްކުރިން މިމަޤާމް ހޯދަން. މިދިޔަ އަހަރު އަޅުގަނޑު އަޒުމް ކަނޑައެޅިން ރާއްޖެއަށް ގިނަ މެޑަލް ހޯދައިދޭން. އެންމެ މެޑަލްއަކުން ފުދައިނުލާން. އެންމެ މެޑަލްއެއް ހޯދައިގެން ރާއްޖޭގެ އެއްވަނައަކަށް ނާދެވޭނެ.
އަޒްނީން ރަޝާދު- ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ފިރިހެން އެތްލީޓް
އަޒްނީން ރައްޖެއަށް ރަން މެޑަލް ހޯދައިދިނުމަށްފަހު

އެކަނޑައެޅި އަޒުމާއެކު މިދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރު އަޒްނީން ރަޝާދު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ދެ ރަން މެޑަލް ހޯދައިދީފައެވެ. އެއީ 13 ވަނަ ވަރލްޑް ބޮޑީބިލްޑިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕާއި, 54 ވަނަ އޭޝިޔަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުންނެވެ. އަޒްނީންއަށް ހަޤީޤަތުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ ރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިން ދެ ރަން މެޑައްޔެއް ނޫނެވެ. އަދި ބޮޑީބިލްޑިންގެ އެއްވަނަ އެތްލީޓްގެ މަޤާމެއްވެސް ނޫނެވެ, ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތްލީޓްގެ މަޤާމެއްވެސް ނޫނެވެ. ހަޤީޤަތުގައި އޭނާއަށް ހޯދައިދެވުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އެތްލީޓުންގެ ވިސްނުމަށް, ކުޅިވަރު ކުޅެން ނިކުންނަން ތިބި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްދިނުމެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުޑަ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި މީހުން ޤަބޫލުކުރަމުން އައއި ބޮޑީބިލްޑިންގއިން ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ އެތްލީޓްގެ އެވޯޑް ހޯދުމާއެކު ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ވިސްނުމާއި, ޤަބޫލުކުރުން މާބޮޑެވެ. އެކަމުގައި އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ އެވޯޑް ބޮޑީބިލްޑިންގ ކޯޗު ހަސީބު ހޯދުންވެސް ފާހަގަކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެނަށްވެސް އެބައިނގޭ މިކުޅިވަރުންވެސް ރާއްޖެއަށް އެއްވަނަ ގެނެވިދާނެކަން. ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު އެތްލީޓަށް ވެވިދާނެކަން. ކުރިން ކުދިން ހީކޮށްފާނެ މިކުޅިވަރުން ވާދަކުރީމަ އެއްވަނަ ނުލިބިދާނޭ, ހަމަ ފުޓްބޯޅައަށޭ ދާންޖެހޭނީ, ނޫނީ ވޮލީއަށޭ ދާންޖެހޭނީ. އެއީއޭ ރާއްޖޭގެ ނަމްބަރ ވަންއަކީ. އެކަމަކު އެހެނެއްނޫން, އެކަން މިއޮތީ ބަދަލުވެފަ. ކޮންމެ ކުޅިވަރެއްގެ ކުދިންވެސް މަސައްކަތްކޮއްފިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވަނައަށް ވެދާނެކަން ބޮޑީބިލްޑިންގ އެއޮތީ ހާމަކޮށްފަ.
އަޒްނީން ރަޝާދު- ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ފިރިހެން އެތްލީޓް

އަޒްނީން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެވިސްނުން ބަދަލުކުރެވުނީ ހަމައެކަނި އޭނާ ކުރި މަސައްކަތަކުން ނޫނެވެ. ބޮޑީބިލްޑިންގެ މުޅި ޓީމް އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ބޮޑީބިލްޑިންގ ޓީމްގައި ކާމިޔާބު ހޯދަން އޮތް ވާދަވެރިކަމާއި, ރޫހަކީ އެނަތީޖާ ނިކުއިން މައިގަނޑު ސަބަބެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ކާމިޔާބީގައި އަޒްނީން ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަކުރި ނަމަކީ ސްޓޭޖްމަތީގައި އޭނާގެ ވާދަވެރިޔާގެ ނަމެވެ. އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން އެތްލީޓަށް އޭނާއާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ބޮޑީބިލްޑަރު މުހައްމަދު މޫސާގެ ނަމެވެ.

އެއީ ގާތް ރަހުމަތްތެރިންނެވެ. އަޒްނީން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މުހައްމަދު މޫސާއަކީ އޭނާގެ "ބިގްބްރޯ" އެވެ. މުހައްމަދު މޫސާއަށް އެވޯޑް ލިބުނަސް އޭނާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޝަކުވާއެއް ނެތެވެ. ހަމައެހެންމެ މުހައްމަދު މޫސާގެވެސް އޮންނާނީ އެވިސްނުންކަމަށް އޭނާ ޤަބޫލުކުރެއެވެ.

ދެމީހުން އެއްކޮށް ޓްރެއިންކުރާތާ ވެދާނެ ތިން ހަތަރު އަހަރު. އެއްކޮށް ޓްރެއިނިންގއަށް ވަދެ, އެއްކޮށް ނިކުންނަތާ. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު މައްސަލައެއް ނެތް މުހައްމަދު މޫސާއަށް ވިން ވިޔަސް. މުހައްމަދު މޫސާއަކީ ޗެލެންޖެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ނުދެކެން. އޭނާވެސް ނުދެކޭނެ.
އަޒްނީން ރަޝާދު- ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ފިރިހެން އެތްލީޓް

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް އެވޯޑްސް އަޒްނީން ދެކެނީ ކުޅިވަރަކީ ކުޅިވަރެއް ނޫންކަން ހާމަކޮށްދޭ, އަދި ކާމިޔާބު ހޯދަން ގަދައަށް މަސައްކަތްކުރަން މަޖުބޫރުކުރިވި މުހިއްމު ފެށުމެއްކަމަށެވެ. އެވޯޑުން ބަދަލުވީ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ކުޅެލާފަ އައުމުގެ ވިސްނުންކަމަށް އަޒްނީން ދެކެއެވެ. އެއާއެކު މެޑަލް ހޯދުމުގެ ވިސްނުން ބޮޑުވެއްޖެކަމަށާއި, އެންމެ މޮޅު އެތްލީޓަށް ވެވޭނީ މެޑަލް ހޯދައިގެންކަން އެންމެންނަށްވެސް އިނގޭކަން އަޒްނީން ފާހަގަކުރިއެވެ. އެތްލީޓެއްގެ ގޮތުގައި އަޒްނީން ޤަބޫލުކުރަނީ މިއަދު އެއްވެސް އެތްލީޓަކު ސްޓޭޖަށް އަރާލާފަ ފައިބަން ބޭނުންނުވާކަމެވެ. އޭގެބަދަލުގައި ބޭނުންވަނީ މެޑަލް ހިފައިގެން ފައިބަން ކަމަށާއި, އެހެންވީމާ ތައްޔާރުވާން, މަސައްކަތްކުރަން ކޮންމެ އެތްލީޓަކަށްވެސް މަޖުބޫރުވާކަން އަޒްނީން ފާހަގަކުރިއެވެ.

އަޒްނީން ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގައި އާއިލާ ބައިވެރިވަނީ

ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއާއެކު އަޒްނީންގެ އަޒުމްވީ ވަރުގަދައެވެ. އެއީ ކާމިޔާބީ ތަކުރާރުކުރުމުގެ އަޒުމެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރު ހޯދި ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއް މިފެށުނު 2023 ވަނަ އަހަރުވެސް ހޯދުމެވެ. އޭނާއަށް އޮތް ޔަޤީންކަމަކީ މަސައްކަތްކޮށްފިއްޔާ ކާމިޔާބުވާނެކަމެވެ. އޭނާއަށް އޮތް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އޭނާ މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ އިތުބާރު ކޯޗަށް އޮތުމެވެ.

އަޒްނީން ޓްރޮފީއާއެކު ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސެޓްގައި

އަޒްނީން މިއަދު ފާހަގަކުރާ ކަމަކީ ސަރުކާރުން, ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ޚާއްޞަކޮށް ޔޫތް މިނިސްޓަރ އިސްވެ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އެތްލީޓުންނާއި, އެސޯސިއޭޝަންގެ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރުމަށް ފެށި ފެށުމެވެ. އެތްލީޓުންނަށް ފަހިކޮށްދޭ ފުރުޞަތުތަކެވެ. ކުޑަކުޅިވަރަކުން ބޮޑު ކުޅިވަރަކަށް ބޮޑީބިލްޑިންގ ބަދަލުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ އެއީއެވެ. އެކަމުގައި ބޮޑީބިލްޑިންގ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް އިއްބެ މެދުނުކެނޑި ކުރި މަސައްކަތްތައްވެސް އަޒްނީން ފާހަގަކުރިއެވެ. ނިންމާލަމުން އޭނާ ބުނީ ބޮޑީބިލްޑިންގެ މުޅި ޓީމް އެވޯޑްތައް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ފެޑެރޭޝަނަށް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް