ކ. މާލެ
|
21 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 11:50
ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޒިފްލީނާ ވާހަކަދައްކަވަނީ
ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޒިފްލީނާ ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން
އަންހެން ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ދެގުނަ އިތުރުވުމަކީ ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް: ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޒިފްލީނާ
 
ތަންފީޒު ކުރެވޭ ސިޔާސަތުތަކުން ވަޒީފާގެ މައިދާނަށް ނުކުންނަ އަންހެނުން އިތުރުވޭ
 
އިގްތިސާދީ ގޮތުން އަންހެނުންނަކީ ފުދުންތެރި އަދި ބާރުވެރި ބައެއް ކަމަށްވުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން ޖެހޭ
 
ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި އަންހެނުން ޝާމިލްވޭ

ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންހެން ފަނޑިޔާރުގެ އަދަދު ދެގުނަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޒިފްލީނާ ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޒިފްލީނާ ވިދާޅުވީ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ އެންމެފަހުގެ މަރުހަލާގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައެޅިއިރު ރާއްޖޭގައި އަންހެން ފަނޑިޔާރުންގެ ނިސްބަތަކީ 09 އިންސައްތަ ކަމަށާއި، ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 15 އިންސައްތަ އަށް އިތުރު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންހެން ފަނޑިޔާރުގެ އަދަދު ދެގުނަވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޒިފްލީނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު އަންހެން 24 ފަނޑިޔާރުންނާއެކު އަންހެން ފަނޑިޔާރުންގެ އިންސައްތަ ވަނީ 14 އިންސައްތަައަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި އަންހެނުން ޝާމިލްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ދެފުށް ފެންނަ އަދުލުވެރި އިތުބާރު ހިފޭ ނިޒާމަކަށްވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ. އަދި އަންހެނުންނަށް އިންސާފަށް ވާސިލްވުމަށް ވެސް ފުރުސަތު ފަހިވޭ. މައްސަލަތައް ނިންމާއިރު މިންތީގެ ނަޒަރިއްޔާތު ހިމެނުމަށް މަގުފަހިވެގެންދޭ.
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޒިފްލީނާ ހަސަން

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޒިފްލީނާ ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން އަންހެނުންނަކީ ފުދުންތެރި އަދި ބާރުވެރި ބައެއް ކަމަށްވުމަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަންހެނުންނަށް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމަށް މާލީ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން މުހިންމު ކަމަށް ޒިފްލީނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އަންހެނުން ވަޒީފާއަށް ނެރުމަށް ވަކި ދާއިރާއަކަށް ލިމިޓް ނުކޮށް ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތަކާއި ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދީ ވަޒީފާގެ މާހައުލަކީ ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ހަރަކާތްތެރިނުވާ އަންހެނުން ދެބައި ކުޅައެއްބައި ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ އާއިލީ ޒިންމާތަކާއި ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް ކަމުގައި ދިރާސާތަކުން ދައްކާ. އާއިލީ ޒިންމާ އަދާކުރަމުންދާ މައިންބަފައިންނާ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ލުއި ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތައް ކަނޑައެޅުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި ޗައިލްޑް ކެއަރ ސްޕޭސްތައް ގާއިމްކުރުމަށް ސިޔާސަތެއް ތައާރަފް ކުރެވުނު. ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ޝާއިއު ކުރެވުނު މިއުސޫލު ގެޒެޓް ކުރެވުމާއެކު ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އެއްބާރުލުން ދެއްވާ މިސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރުމަށް އަމަލީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން.
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޒިފްލީނާ ހަސަން

ޒިފްލީނާ ވިދާޅުވީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ތަންފީޒު ކުރެވޭ ސިޔާސަތުތަކުން ވަޒީފާގެ މައިދާނަށް ނުކުންނަ އަދި ދެމިތިބޭ އަންހެނުން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަދަ ޖަޒީރާވަންތަ ގައުމެއްގައި ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި އިނޮވޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަހިވެގެން ދިއުމަކީ ކުރީގައި ހުރި ފަރަގުތައް ކުޑަ ކުރުމަށް ލިބޭ އިންގިލާބީ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ޒިފްލީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން އޮންލައިން ފްލެޓް ފޯމްތަކާއި ޕޯޓަލްތަކުން ސިއްހީ ދާއިރާ އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާ ހާސިލް ކުރުމުގައި ހުރި ފަރަގުތައް ކުޑަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ޑިޖިޓަލް ފައިނޭންސް އިންޓަރނެޓް އަދި މޯބައިލް ބޭންކިންގެ ސަބަބުން މާލީ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށާއި، ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ ދޮރުތަކެއް ހުޅުވިފައިވާ ކަމަށް ޒިފްލީނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އޮންލައިން ވިޔަފާރިއާ މީސްމީޑިއާގެ މަގުބޫލުކަމާއެކު އަންހެނުންނަށް ގިނަގުނަ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 19 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް